การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและประสิทธิภาพ เพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมสำเร็จรูปรองรับความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก ธุรกิจขององค์กรยังขยายห่วงโซ่คุณค่า จากโรงกลั่นน้ำมันไปยังธุรกิจต้นน้ำ คือ การขนส่งน้ำมันดิบทางทะเล และธุรกิจปลายน้ำ คือ ธุรกิจปิโตรเคมีและน้ำมันหล่อลื่น พื้นฐาน ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจผลิตเอทานอล ธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทางท่อ และทางเรือ ธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจค้าสารทำละลายในประเทศเวียดนาม

การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการขนส่งนํ้ามันดิบ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งนํ้ามันดิบ เครือไทยออยล์ใช้ค่าการสูญเสีย นํ้ามันดิบระหว่างการขนส่งทางทะเล (Ocean Loss) เป็นตัวชี้วัดในการติดตาม การดำเนินงาน ทั้งนี้ การสูญเสียนํ้ามันดิบในการขนส่งสามารถเกิดขึ้นได้จาก 3 กระบวนการหลัก คือ

  • - การสูญเสียจากการขนถ่าย นํ้ามันดิบจากท่าที่จำหน่ายลงสู่เรือ (Loading Loss)
  • - การสูญเสียระหว่างการเดินเรือ จากต้นทางมายังปลายทาง (Transit Loss)
  • - การสูญเสียเนื่องจากการ ดำเนินการขนถ่ายจากเรือลงสู่ถังเก็บ (Discharge Loss)

 

การบริหารจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมา

  • การคัดเลือกคู่ค้าและผู้รับเหมาเครือไทยออยล์ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมาให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการคัดเลือกตรวจสอบและประเมินคู่ค้า ผู้รับเหมาอย่างเป็น ระบบ ทั้งนี้คู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายจะต้องได้รับการประเมิน รวมถึงจะต้องยื่น เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยในเบื้องต้นให้กับเครือไทยออยล์ เพื่อพิจารณาถึงความ สอดคล้องกับกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงานกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวม ถึงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหลักสิทธิมนุษยชนและ ระบบจัดการซึ่งทางเครือไทยออยล์มีระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System–IMS) อีกทั้งมีระบบบริหารความปลอดภัย Enhanced Safety Management ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการสากลที่เครือไทยออยล์ใช้ใน การดำเนินงาน ควบคู่กับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (มอก.18001) เป็นต้นอย่างไรก็ดี ก่อนที่คู่ค้าและผู้รับเหมาจะได้รับการขึ้น ทะเบียนผู้ค้าของเครือไทยออยล์ (Approved Vendor List) จะต้องผ่านขั้นตอนของ การตรวจสอบ (Verification) ซึ่งจะมีการติดตามทวนสอบผลการดำเนินงานของ คู่ค้าและผู้รับเหมาตามมาตรฐานที่เครือไทยออยล์จัดทำไว้เป็นประจำทุกปีอีกด้วย

 

การบริหารความเสี่ยงตลอดสายโซ่อุปทาน
การคัดกรองคู่ค้า
 
ทะเบียนคู่ค้า
 
การตรวจประเมิน
ความเสี่ยงเชิงลึก
แผนการพัฒนา
ศักยภาพคู่ค้า
การประเมินผลงานคู่ค้า
 
ปี 2558 คัดกรองคู่ค้า รายใหม่ทุกราย ด้วยแบบ ประเมินตนเองด้าน ESG บนระบบ e-Procurement

 
ปี 2558 เครือไทยออยล์ เชิญคู่ค้าที่อยู่ในทะเบียน คู่ค้าเดิมเข้าร่วมประเมิน ตนเองด้าน ESG จำนวน 326 รายและมีแผนต่อยอด ในปีถัดไป
 
แผนปี 2559 วิเคราะห์ ผลการประเมินตนเองของ คู่ค้า 326 รายเพื่อประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุม ความเสี่ยงด้าน ESG
 
แผนปี 2559 นำประเด็น ความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้มา จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ


 
แผนปี 2559 พัฒนาระบบ ที่เรียกว่า ‘Supplier Performance Management ’ ในระบบ e-Procurement