การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและประสิทธิภาพ เพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมสำเร็จรูปรองรับความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก ธุรกิจขององค์กรยังขยายห่วงโซ่คุณค่า จากโรงกลั่นน้ำมันไปยังธุรกิจต้นน้ำ คือ การขนส่งน้ำมันดิบทางทะเล และธุรกิจปลายน้ำ คือ ธุรกิจปิโตรเคมีและน้ำมันหล่อลื่น พื้นฐาน ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจผลิตเอทานอล ธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทางท่อ และทางเรือ ธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจค้าสารทำละลายในประเทศเวียดนาม

การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการขนส่งนํ้ามันดิบ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งนํ้ามันดิบ เครือไทยออยล์ใช้ค่าการสูญเสีย นํ้ามันดิบระหว่างการขนส่งทางทะเล (Ocean Loss) เป็นตัวชี้วัดในการติดตาม การดำเนินงาน ทั้งนี้ การสูญเสียนํ้ามันดิบในการขนส่งสามารถเกิดขึ้นได้จาก 3 กระบวนการหลัก คือ

  • - การสูญเสียจากการขนถ่าย นํ้ามันดิบจากท่าที่จำหน่ายลงสู่เรือ (Loading Loss)
  • - การสูญเสียระหว่างการเดินเรือ จากต้นทางมายังปลายทาง (Transit Loss)
  • - การสูญเสียเนื่องจากการ ดำเนินการขนถ่ายจากเรือลงสู่ถังเก็บ (Discharge Loss)

 

การบริหารจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมา

  • การคัดเลือกคู่ค้าและผู้รับเหมาเครือไทยออยล์ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมาให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการคัดเลือกตรวจสอบและประเมินคู่ค้า ผู้รับเหมาอย่างเป็น ระบบ ทั้งนี้คู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายจะต้องได้รับการประเมิน รวมถึงจะต้องยื่น เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยในเบื้องต้นให้กับเครือไทยออยล์ เพื่อพิจารณาถึงความ สอดคล้องกับกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงานกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวม ถึงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหลักสิทธิมนุษยชนและ ระบบจัดการซึ่งทางเครือไทยออยล์มีระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System–IMS) อีกทั้งมีระบบบริหารความปลอดภัย Enhanced Safety Management ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการสากลที่เครือไทยออยล์ใช้ใน การดำเนินงาน ควบคู่กับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (มอก.18001) เป็นต้นอย่างไรก็ดี ก่อนที่คู่ค้าและผู้รับเหมาจะได้รับการขึ้น ทะเบียนผู้ค้าของเครือไทยออยล์ (Approved Vendor List) จะต้องผ่านขั้นตอนของ การตรวจสอบ (Verification) ซึ่งจะมีการติดตามทวนสอบผลการดำเนินงานของ คู่ค้าและผู้รับเหมาตามมาตรฐานที่เครือไทยออยล์จัดทำไว้เป็นประจำทุกปีอีกด้วย