นโยบายการดำเนินงาน

นโยบายการดำเนินงาน

 • กลุ่มไทยออยล์มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่กลุ่มไทยออยล์เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ดังนี้

  1. มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม ควบคู่กับการดูแลรักษา พัฒนาทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 2. นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกลุ่มไทยออยล์มาช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สนับสนุนการนำแนวคิดการสร้าง
  คุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม (Create Shared Value) และการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) มาใช้ในการดำเนินงาน

  3. ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติสากล

  4. ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรของกลุ่มไทยออยล์อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร