นโยบายการดำเนินงาน

นโยบายการดำเนินงาน

  • กลุ่มไทยออยล์มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ที่กลุ่มไทยออยล์เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ดังนี้

    1. มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

    2. นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและพลังงานของเครือไทยออยล์มาช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

    3. ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่และประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น

    4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรของเครือไทยออยล์และปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล