การตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์
อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

 
  • การตรวจสอบภายใน

  • คือ การให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) และให้คำปรึกษา (Consulting Services) อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง       การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

  • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

  •  
  • ฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มฯ ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการกำกับดูแลที่ดีอย่างเป็นระบบ
  •