หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2)
และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งมาตรการสําคัญที่จะส่งเสริมการกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายแจ้งขอความร่วมมือในการงดซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนสิ้นงวดบัญชีในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทฯ เป็นประจําทุกไตรมาส และจะปรับปรุงข้อมูลทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

 

2. การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสําคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ตลท. และก.ล.ต. กําหนดอย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วนโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งด้านบวกและด้านลบ และผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่กําหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กําหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลารสนเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
• ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2)
• เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaioilgroup.com) ซึ่งมีทั้ง 2 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
• สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ และวารสารของบริษัทฯ
• การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผู้บริหาร
• การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
• การจัดกิจกรรมดูแลนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุน เช่น งาน SET in the City และงาน Money Expo
• การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์
• การจัดทํา E-News เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน รายไตรมาส และประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะ กรรมการ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี และมีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกําหนดให้พนักงานทุกระดับของ
บริษัทฯ ต้องไม่นําข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายใน และเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนําไปสู่การแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง หรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบเช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบ ต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า หรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สําคัญของ
บริษัทฯ ออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะได้รับพิจารณา มาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจ
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

3. นักลงทุนสัมพันธ์


บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ความถูกต้อง ความเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดําเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติขององค์กรสากลชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทนุนักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถาม ตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทางเช่น การจัดกิจกรรม Road Show และสัมมนากับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ การประชุมร่วมกับนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทุกสิ้นไตรมาส รายงานผลการดําเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การทําสรุปผลการดําเนินงานเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

มีการจัดการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่น และพบปะผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ตลอดจนการจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ให้แก่นักลงทุนในงานที่ ตลท. จัดเป็นประจําทุกปี เช่น งาน SET in the City และงาน Money Expo ซึ่งผู้ที่สนใจหรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
โดยติดต่อผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
 
ที่อยู่: บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
อาคาร เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
อีเมล์: ir@thaioilgroup.com
โทรศัพท์: 0-2797-2961 (สายตรง)
0-2797-2999
0-22299-0000 ต่อ 7372-7374
โทรสาร: 0-2797-2976