คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

รายชื่อกรรมการ

 

พลโท อภิชาติ ไชยะดา
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล
กรรมการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พลตำรวจโท ธิติ แสงสว่าง
กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8 / 2548 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา