คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

รายชื่อกรรมการ

 

 

พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ 
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

 

รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
กรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8 / 2548 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา