การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มไทยออยล์เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการธุรกิจโดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อันก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

• นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ / • การตรวจสอบภายใน / • ช่องทางการร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารสูงสุดในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบ ถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ ไทยออยล์ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องและเข้มกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) กำหนด

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของหน่วยงานต่างๆ


คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ประเด็นด้านความยั่งยืนจะถูกนำเสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานจริยธรรมในการทำงานที่ดี เพื่อให้การบริหารกิจการดำเนินไปบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท กลุ่มไทยออยล์มีการติดตามตัวชี้วัดของบริษัท ตั้งแต่ระดับกรรมการบริษัทจนถึงสายปฏิบัติงานผ่านการประชุมคณะผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

การประเมินผลและกำหนดค่าตอบแทน การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ครอบคลุมด้านนโยบายคณะกรรมการ โครงสร้างคณะกรรมการ การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ มีการดำเนินงานใน 3 รูปแบบ คือ - การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ - การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการท่านอื่น - การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย โดยทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบจาก Thai Institute of Directors Association (IOD)

ประกาศเจตนารมณ์

กลุ่มไทยออยล์ประกาศตนเป็นกลางทางการเมืองและห้ามไม่ให้มีการสนับสนุนพรรคการเมืองหรือบุคคลใดๆ ในนามของบริษัทฯ

การบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์

เพื่อการดำเนินงานที่สอดประสานกันของไทยออยล์และบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวและการเติบโตอย่างยั่งยืน ไทยออยล์ได้กำหนดและประกาศใช้ นโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งครอลคลุม 15 นโยบายที่สำคัญ โดยถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้บริหาร ระดับจัดการ และพนักงาน