การดูแลลูกค้า

การดูแลลูกค้า

เครือไทยออยล์มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อนำสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การให้บริการ ตลอดจนกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เครือฯ เน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิด “Customer Service Excellence” โดยลูกค้าของเครือฯ ต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ตรงต่อเวลา ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง พร้อมทั้งได้รับสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำโมเดล CARE

ความรู้ด้านลูกค้า (C – Customer knowledge)
การเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจระหว่างเครือไทยออยล์กับลูกค้า (A – Adding Value)
การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ (R – Reliable Commercial Support System)
การมุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำธุรกิจ (E – Efficiency of Commercial Activity)