รายละเอียดโครงการและการดูแลสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการและการดูแลสิ่งแวดล้อม

    เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของกลุ่มไทยออยล์ได้รับการพิจารณาและไตร่ตรองอย่างรอบคอบทั้งประโยชน์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อธรรมชาติ ดังนั้น ทุกโครงการที่กลุ่มไทยออยล์ดำเนินงานมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) 

    ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น กลุ่มไทยออยล์รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Public Participation: PP) ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างน้อย 2 ครั้งตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยดำเนินการกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 7 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้รับผลกระทบโดยตรง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำ EIA หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณา EIA หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ องค์กรพัฒนาเอกชน/ สถาบันการศึกษา/ นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป 

     จากการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการของกลุ่มไทยออยล์ การจัดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบตลอดจนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ ทำให้กลุ่มไทยออยล์ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียว่า การพัฒนาโครงการของกลุ่มไทยออยล์มีการบริหารจัดการทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน