การจัดการดิจิทัล

การปรับตัวสู่ดิจิทัล

ความท้าทาย ความเสี่ยง และผลกระทบ

บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตั้งแต่การซื้อน้ำมันดิบ กระบวนการผลิต การขายผลิตภัณฑ์ การติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล มีการพัฒนาโครงการรูปแบบ Agile ในการทำโครงการที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience) ใหม่ๆ ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมในการใช้เทคโนโลยี (Digital Ecosystem) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ เกิดความยืดหยุ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นมูลค่าและความสำคัญของข้อมูลที่มีจำนวนมากในอุตสาหกรรม โดยบริหารจัดการและกำกับการใช้ข้อมูลในองค์กร รวมถึงบูรณาการเรื่องการจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง (Centralized Data Platform) เพื่อนำมาวิเคราะห์และยกระดับการดำเนินงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อมูลถูกนำเข้าสู่ระบบดิจิทัล ความเสี่ยงด้านการโจมตีและความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กลุ่มไทยออยล์ให้ความสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลต่างๆ จะปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรและการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัล ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล รวมถึงความเข้าใจวิธีการทำงานโครงการทางด้านดิจิทัลที่ถูกต้องให้กับพนักงานทั่วไป ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันกลยุทธ์ทางด้านดิจิทัลให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์สามารถดำเนินการทางธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ความมุ่งมั่น และเป้าหมาย 

กลุ่มไทยออยล์มุ่งมั่นยกระดับการดำเนินงานด้านดิจิทัลในกิจกรรมทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ควบคู่กับการดำเนินงานด้านดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ด้านดิจิทัลที่ครอบคลุม สอดคล้อง และสนับสนุนแนวทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ทั้งในส่วนของการทำ Digital Transformation การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและตัดสินใจด้วยข้อมูล การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมไปถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ทันสมัยและการให้บริการทางด้าน IT ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมายปี 2566 เป้าหมายระยะยาว
วางรากฐานด้านดิจิทัลเพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และพนักงานมีทักษะ ความสามารถที่พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Digital Maturity Index (DAI) Literate(1)
(ระดับ 2 จาก 4 ระดับ)
Performer(2)
(ระดับ 3)
การถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ (Zero Damage to Business) จำนวนกรณี 0 0
ศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cybersecurity Maturity Cyber Maturity Score (คะแนนเต็ม 5)

คะแนน 3.3 สำหรับ Information Technology

คะแนน 2.5 สำหรับ Operational Technology

คะแนน 3.5 สำหรับ Information Technology

คะแนน 3.0 สำหรับ Operational Technology
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานบริษัทฯ (Internal Customer Satisfaction) ร้อยละ 78 78
 • หมายเหตุ
 • (1) ระดับ Literate หมายถึง บริษัทฯ มีการกําหนดแผนแม่บทด้านดิจิทัลและมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในบางกระบวนการทํางาน
 • (2) ระดับ Performer หมายถึง หน่วยงานของบริษัทฯ ใช้ความสามารถทางด้านดิจิทัล (Digital Capability) ได้อย่างมีประสิทธิผล
 • แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงาน

 •  
 • แนวทางการบริหารจัดการ
 •  
 • คณะกรรมการและคณะทำงาน
 • เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการดิจิทัลกลุ่มไทยออยล์ (Thaioil Group Digital Steering Committee: DGSC) พร้อมทั้งคณะทำงานด้านไซเบอร์ (Cyber Emergency Response Team: CERT) โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการไซเบอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงทางข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • 1. คณะกรรมการดิจิทัลกลุ่มไทยออยล์ (Thaioil Group Digital Steering Committee: DGSC)

  คณะกรรมการดิจิทัลกลุ่มไทยออยล์ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้การจัดการด้านดิจิทัลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • โครงสร้างคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

 • 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่     (CEO) ประธานกรรมการ
  2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านไฮโดรคาร์บอน   (SEVP) รองประธานกรรมการ
  3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการพาณิชย์องค์กร  (EVPC) กรรมการ
  4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต   (EVPE) กรรมการ
  5. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและการบัญชี    (EVPF) กรรมการ
  6. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์   (EVPG) กรรมการ
  7. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต   (EVPM) กรรมการ
  8. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจนวัตกรรมและดิจิทัล  (EVPN) กรรมการ
  9. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพองค์กร   (EVPO) กรรมการ
  10. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกลยุทธ์องค์กร    (EVPS) กรรมการ
  11. ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัล   (DGVP) เลขานุการ

  ขอบข่ายการกำกับดูแลของคณะกรรมการดิจิทัลกลุ่มไทยออยล์ ในการพัฒนาหรือนำเครื่องมือด้านดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นพื้นฐาน ประกอบด้วย

 • (i) กลุ่มดิจิทัล
 • (ii) กลุ่มงานโทรคมนาคม
 • (iii) กลุ่มงานกระบวนการควบคุมการผลิตและการกลั่น
 • (iv) กลุ่มงานวิศวกรรมควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือวัด

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ มีดังนี้

 • 1. กำหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ด้านดิจิทัลของกลุ่มไทยออยล์
 • 2. กำกับดูแล บริหารความร่วมมือด้านดิจิทัล ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย แผนกลยุทธ์ดิจิทัลที่กำหนด และตัดสินใจประเด็นความร่วมมือที่สำคัญต่อกลยุทธ์
 • 3. ผลักดัน นโยบาย มาตรฐาน กลไกการบริหารจัดการ เพื่อนำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การสร้างความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ
 • 4. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • 5. ให้ความเห็นชอบแนวทางแผนแม่บท พร้อมกับการพิจารณางบประมาณด้านดิจิทัล
 • 6. ให้คำปรึกษา และคำแนะนำ แก่หน่วยงานต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแล
 • 7. พิจารณา กลั่นกรอง ติดตามความคืบหน้า และผลการดำเนินงานด้านดิจิทัล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการดิจิทัลกลุ่มไทยออยล์มีการจัดประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น

2. คณะทำงานด้านไซเบอร์กลุ่มไทยออยล์ (Cyber Emergency Response Team: CERT)

คณะทำงานด้านไซเบอร์กลุ่มไทยออยล์ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2564 เพื่อกำกับดูแลและปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินด้านดิจิทัล เพื่อกอบกู้ภาวะฉุกเฉินให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยคำนึงถึงความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและลดผลกระทบหรือความสูญเสียในทุกด้านของกลุ่มไทยออยล์

โครงสร้างคณะทำงานฯ ประกอบด้วย

 • 1. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจนวัตกรรมและดิจิทัล (CERT Commander)
 • 2. ผู้จัดการแผนกกฎหมาย (Lawyer Team)
 • 3. ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร (Risk, BCM and Insurance Team)
 • 4. ผู้จัดการแผนกการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Risk, BCM and Insurance Team)
 • 5. ผู้จัดการแผนกการจัดการการประกันภัยองค์กร (Risk, BCM and Insurance Team)
 • 6. ผู้จัดการแผนกความมั่นคง (Physical Security Team)
 • 7. ผู้จัดการแผนกแรงงานสัมพันธ์ (Information Center Team)
 • 8. ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร (Information Center Team)
 • 9. ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์โรงกลั่นนำมัน (Information Center Team)
 • 10. ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Information Center Team)
 • 11. ผู้จัดการแผนกการพาณิชย์ภายในประเทศ (Information Center Team)
 • 12. ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัล (Response Management Team)
 • 13. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (Response Management Team)
 • 14. ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี (Response Management Team)
 • 15. PTT Digital CISO (Response Team)

บทบาทและหน้าที่ของคณะทำงานฯ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจนวัตกรรมและดิจิทัล (EVPN) ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Chief Information Security Officer: CISO) หรือ CERT Commander ตามมาตรฐาน ISO 27001 ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อกำกับดูแลด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของบริษัทฯ โดยคณะทำงานฯ มีบทบาทหน้าความรับผิดชอบ ดังนี้

 • 1. กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 • 2. จัดทำแผนงานในการจัดการภาวะวิกฤต โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และต้องมั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้

 • 3. ติดตามสถานการณ์ ประเมินสถานการณ์ และให้คำแนะนำในการควบคุมและกอบกู้สถานการณ์

 • 4. รายงานสถานการณ์เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นให้ทางผู้เกี่ยวข้องทราบทั้งผู้บริหารและโรงกลั่น ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แผนปฏิบัติการ สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงผลกระทบทางด้านการผลิตหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายด้านดิจิทัล

กลุ่มไทยออยล์ประกาศนโยบายด้านดิจิทัล ดังนี้

 • นโยบายดิจิทัลของกลุ่มไทยออยล์ (TOP Group Digital Policy) เพื่อให้การกำกับดูแล การกำหนดทิศทาง การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารของบริษัทไทยออยล์และบริษัทในกลุ่มฯ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากล เป็นไปตามแผนผังภาพรวมขององค์กร (Enterprise Architect) และกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ที่กำหนดไว้
 • นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security Policy) เพื่อให้ระบบสารสนเทศของบริษัทไทยออยล์และบริษัทในกลุ่มฯ มีการป้องกันภัยคุกคามและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Networking Policy) เพื่อให้การกำกับดูแล การกำหนดทิศทาง การเผยแพร่ข้อมูล การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ
 •  
 • แผนแม่บทด้านดิจิทัล (Digital Master Plan) ปี 2565-2573
 • เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยมีการวางกรอบการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในด้านต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

กลยุทธ์ดิจิทัล

ระยะสั้น
ปี 2565-2567

ระยะกลาง
ปี 2568 - 2570

ระยะยาว
ปี 2571-2573

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Advanced Business Excellence) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเชื่อมโยงกระบวนการทำงานหลักต่างๆ เข้าด้วยกัน ผ่านโครงการ Value Chain Digital Platform (VCDP) ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในลักษณะแพลตฟอร์ม (Business Digital Platform) ที่ทำงานต่อเชื่อมกัน มุ่งสู่กระบวนการทำธุรกิจที่เป็นเลิศ (Intelligence Business) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสนับสนุนในทุกๆ กระบวนการอย่างอัตโนมัติ
การพัฒนาไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนและตัดสินใจด้วยข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Big Data & AI) จัดตั้งให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) เพื่อให้มีการนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการหากรณีใช้งาน (Use Case) สำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายในบริษัทฯ ให้แพร่หลายมากขึ้น ส่งเสริมและผลักดันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูงและในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น (Advanced Analytics)  มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ จาก Big Data ที่องค์กรบริหารจัดการอยู่
การเตรียมความพร้อมทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามหลักการ Zero Trust ควบคู่กับการกำหนดมาตรการและการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทบทวนและพิจารณาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์มากยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงป้องกันและตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ (Automated Defend & Response)  พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
การสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการ IT ภายในองค์กร (Digital Workplace) วางระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบ Hybrid สามารถทำงานได้ง่ายและสะดวกจากทุกที่ พัฒนาระบบการให้บริการด้าน IT แบบ One-Stop Service Hub และการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ITSM (IT Service Management)  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานผ่านการให้บริการและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT และดิจิทัลที่เป็นเลิศ
การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางด้านดิจิทัล (People) กำหนดกรอบการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลโดยเบื้องต้นจะมุ่งเน้นที่หน่วยงานดิจิทัลและพนักงานเฉพาะกลุ่ม กำหนดให้ความสามารถทางดิจิทัลเป็นพื้นฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของพนักงานทุกๆ ระดับ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและก้าวไปสู่ Digital Native

การบริหารจัดการดิจิทัลปี 2566

ในปี 2566 ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านดิจิทัลทั้งหมด โดยมีกลุ่มงานที่สำคัญดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล 

กลุ่มไทยออยล์ตระหนักและให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของ บริษัทฯ โดยมีการจัดทำแผนงานและการดำเนินโครงการต่างๆ ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและทบทวนแผนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานในส่วนต่างๆ ยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจในขณะนั้น ท่ามกลางสถานการณ์จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องรอบด้านที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

การเตรียมความพร้อมทางด้านดิจิทัลสำหรับโครงการพลังงานสะอาด (Digital Readiness for Clean Fuel Project)

กลุ่มไทยออยล์มีการบริหารจัดการและมีการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบดิจิทัลต่างๆ เพื่อรองรับการเดินเครื่องการผลิตสำหรับโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีความสำคัญต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต โดยระบบดิจิทัลจะเป็นส่วนสนับสนุนการทำงานในกระบวนการต่างๆ ครอบคลุมหน่วยการผลิตใหม่และเชื่อมโยงกับระบบเดิมที่ใช้งานอยู่

การปรับปรุงการให้บริการลูกค้าและผู้ใช้งานระบบในระบบดิจิทัล

กลุ่มไทยออยล์ให้ความสำคัญกับการบริหารงานบริการ ด้านการใช้งานระบบดิจิทัลที่เป็นมาตรฐาน เพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการภายในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO/IEC 20000-1:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านการบริหารงานบริการทางด้าน IT ควบคู่กับ Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Framework ซึ่งรวบรวมขั้นตอนการทำงานที่เป็นเลิศ เพื่อนำเทคโนโลยีและการสร้างประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการด้านดิจิทัล

โครงการที่โดดเด่นในปี 2566

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ทางด้านดิจิทัล โดยมีโครงการที่สำคัญดังนี้

 • โครงการ Predictive Maintenance Analytics
 • พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักรที่สำคัญในกระบวนการผลิตของกลุ่มไทยออยล์ เพื่อใช้ทำนายโอกาสที่อุปกรณ์เครื่องจักรเหล่านั้นจะเกิดความเสียหายและหาทางป้องกันล่วงหน้า เพื่อไม่ไห้เกิดเหตุการณ์ Unplan Shutdown และ Unplan Maintenance ต่างๆ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 • โครงการ Prominence Enhancement
 • พัฒนาระบบที่ใช้เก็บข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มไทยออยล์ โดยมีข้อมูลในหลายแง่มุม เช่น ประเภทคู่ค้า ราคา ปริมาณการซื้อขาย ช่วงเวลาการซื้อขาย รูปแบบการชำระเงิน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างราคา และช่วยในการตัดสินใจสำหรับการกำหนดรูปแบบการซื้อขายที่เหมาะสมกับคู่ค้าแต่ละราย เพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรที่มากขึ้น ตามแต่ละสถานการณ์ของตลาดที่มีความผันผวน
 • โครงการปรับปรุงระบบ SAP ECC
 • ปรับปรุงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ที่บริษัทฯ ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน หรือ ที่เรียกว่า SAP ECC ให้ยังคงสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบ ERP ไปสู่ SAP S/4 HANA ในปี พ.ศ. 2570 (ค.ศ. 2027)

2. การจัดการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

กลุ่มไทยออยล์ได้ประยุกต์ใช้กรอบการทำงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน National Institute of Standards and Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา (NIST Cybersecurity Framework) รวมถึงแนวทางป้องกันแบบ Zero Trust Architecture โดยกำหนดแนวทางบริหารจัดการ ได้แก่ การตรวจสอบผู้เข้าระบบทุกครั้ง และให้สิทธิ์ที่น้อยที่สุดหรือเท่าที่จำเป็นกับผู้ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กลุ่มไทยออยล์มีการควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านไซเบอร์อย่างเหมาะสมกับขนาดและความหลากหลายของธุรกิจ โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

 • 1. การยืนยันตัวตนโดยใช้หลายปัจจัย (Multifactor Authentication: MFA) สำหรับการเข้าใช้งานผ่าน VPN และระบบอีเมล
 • 2. การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบตรวจจับความผิดปกติของพฤติกรรมที่น่าสงสัย (Endpoint Detection and Response: EDR) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
 • 3. การกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อใช้ตรวจสอบการเข้าถึงระบบและข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ (Conditional Access) อย่างถูกต้อง
 • 4. การบริหารจัดการการนำอุปกรณ์พกพาส่วนตัวต่างๆ มาใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสม (Mobile Device Management for BYOD – Bring Your Own Device)
 • 5. การทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงานเรื่องภัยคุกคามด้านไซเบอร์ โดยการทดสอบอีเมลลวง (Phishing Mail) เป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อให้ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อได้รับอีเมลในลักษณะดังกล่าว
 • 6. การจัดทำแผนการรับมือเหตุฉุกเฉินทางด้านไซเบอร์ (Cyber Emergency Response Procedure) ที่สอดคล้องกับแผนรับมือเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ และมีการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ให้ครอบคลุมทั้งในส่วน Digital Technology และ Operation Technology ซึ่งจะครอบคลุมถึงแผนสำรองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) และการสื่อสารไปยังหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเมื่อเกิดเหตุดังกล่าว
 • 7. การปรับปรุงระบบดิจิทัลและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่มีล้าสมัยแล้ว (Application Obsolescence) ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นการป้องกันความเสี่ยงและภัยทางไซเบอร์ต่างๆ จากช่องโหว่อันเนื่องมาจากระบบดิจิทัลและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ล้าสมัยเหล่านั้น
 • 8. การลดความเสี่ยงของระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่มีการใช้งานผ่านช่องทาง Internet (Attack Surface) ซึ่งได้แก่ การค้นหา และหาทางจัดการความเสี่ยงของ Attack Surface อย่างสม่ำเสมอ
 • 9. การเพิ่มบริการป้องกันภัยโดยใช้ Cloud Technology มาเป็นเครื่องมือในการรับมือภัยด้านไซเบอร์ที่มาจากการโจมตีพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก หรือที่เรียกว่า Distributed Denial of Service (DDoS) ทั้งนี้บริการที่จัดทำขึ้นจะทำให้ระบบงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ยังสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
 • 10. การเพิ่มบริการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขภัยคุกคามด้านไซเบอร์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบเหตุผิดปกติ (Manage Defense and Response: MDR) เพื่อสร้างความมั่นใจในการรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าวนอกเหนือจากผู้ให้บริการหลักที่เป็น Cyber Operation Centre (SOC)

การตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

การจัดให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือการเรียกค่าไถ่ข้อมูล (Ransomware Assessment) และจัดทำแผนการรับมือ (Playbook) ต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดแผนการฝึกซ้อม โดยนำแผนการรับมือมาฝึกซ้อมจริงร่วมกับที่ปรึกษา พร้อมกับผู้บริหารในปี 2566 (อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี) ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงทางข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ กลุ่มไทยออยล์ได้จัดหาที่ปรึกษาภายนอกมาดำเนินการประเมินข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Gaps) ทั่วทั้งองค์กร และดำเนินการแก้ไขทุกข้อบกพร่องจนแล้วเสร็จ มีการจัดให้มีการทดสอบเจาะระบบเพื่อหาช่องโหว่ (Penetration Test) เป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินการ Security Operating Center (SOC) ซึ่งรับผิดชอบการเฝ้าระวังเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

การส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่พนักงาน

 • • ให้ข้อมูลความรู้ผ่าน E-newsletter มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัลต่างๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในบริษัทฯ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีความสนใจ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน รวมถึงข้อควรพึงระวังต่างๆ
 • • สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัย Phishing Email ให้กับพนักงานใหม่ผ่านการปฐมนิเทศพนักงาน (New Staff Orientation) และจัดให้มีการทดสอบ Phishing Email กับพนักงานโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเฉลี่ยทุกๆ 3 เดือน ทั้งนี้ พนักงานที่ไม่ผ่านการทดสอบจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการระวังภัย Phishing Email เพิ่มเติม
 • • จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบ

ผลการดำเนินงาน

Update : กุมภาพันธ์ 2567