ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

  กลุ่มไทยออยล์มุ่งมั่นในการป้องกันการเสื่อมสลายของความหลากหลายทางชีวภาพ และมุ่งมั่นที่จะรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพื้นที่และทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ ตามที่ได้ประกาศจุดยืนไว้ใน “Thai Oil Position Statement on Biodiversity”

 

เขาภูไบ

ความเชื่อเดิมๆ ที่ว่าพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และพื้นที่ธรรมชาติไม่สามารถมีความเชื่อมโยงกันอย่างยั่งยืนได้นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงด้วยเรื่องราวของเขาภูไบ

  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด มหาชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 และเป็นโรงกลั่นน้ำมันเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย บริษัทตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งอ่าวอุดม ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 200 กม. ในสมัยก่อตั้งนั้นบริเวณเขาภูไบเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่มีลักษณะเป็นลุ่มๆดอนๆซึ่งเคยเป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ถูกทำลายลงเพราะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกนั่นเอง พื้นที่ส่วนหนึ่งของเขาภูไบได้กลายมาเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท เขาภูไบในส่วนที่เป็นที่ตั้งของบริษัท ไทยออยล์ได้รับการดูแลและปล่อยให้ผืนป่าฟื้นฟูเองตามธรรมชาติ ทำให้พื้นที่ป่าที่เคยว่างเปล่านั้นฟื้นฟูขึ้นอย่างช้าๆ และนำไปสู่ความหลากหลายทางชีวภาพของบริเวณนั้น

  การฟื้นฟูผืนป่าของไทยออยล์นั้น ได้ดำเนินการโดยการศึกษาระบบนิเวศทั้งหมดของพืชและสัตว์ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยการสร้างบ่อเก็บน้ำ และเส้นทางการสำรวจป่า จากความทุ่มเทของบริษัทตลอดจนความน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติที่สามารถฟื้นฟูด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดีนั้น ทำให้เขาภูไบเปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตของชุมชนโดยรอบ

 

 

 

ความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์

  โดยธรรมชาติแล้วปัจจัยทางธรณีวิทยาในแต่ละพื้นที่จะเป็นตัวกำหนดว่าป่าชนิดใดจะสามารถเติบโตได้ในบริเวณนั้น สำหรับบริเวณเขาภูไบมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีประเภทป่าหลายชนิดเติบโตผสมผสานกัน โดยมีทั้งป่าผลัดใบ ป่าชายหาด ป่าไผ่ และป่าหินปูนซึ่งอยู่บนยอดเขาเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิด ต้นไทรเก่าแก่ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านั้น ก็สามารถพบเห็นได้บนเขาภูไบ โดการดำรงอยู่ของต้นไทรโบราณมีความสำคัญต่อผืนป่า เช่นเดียวกับการดำรงอยู่ของบริษัทไทยออยส์ต่อชุมชนบนเขาภูไบแห่งนี้ นิตยสาร National Geographic ฉบับ ภาษาไทย เดือนมกราคม ปี 2013 เสนอภาพลิงแสม นกกะลิงเขียด นกปรอดสวน ออกหากินผลไม้ในป่าผืนนี้

  ระบบนิเวศและผืนป่าที่ได้เติบโตมาพร้อมกันกับพื้นที่อุตสาหกรรมนั้น ได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของนก นกป่า กระรอก และสัตว์ตระกูลหนูเช่น ตัวตุ่น สัตว์เล็กต่างๆที่ทำหน้าที่ย่อยสลาย เช่น ทาก หรือกิ้งกือ ก็สามารถพบเห็นได้ทั่วป่า โขดหินในป่านั้นยังปกคลุมไปด้วยพรมสีเขียวที่เกิดจากหญ้ามอส ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญว่าผืนป่านั้นได้มีการอนุรักษ์เป็นอย่างดี บ่อน้ำที่สร้างขึ้นมานั้นก็สามารถเป็นที่อยู่อาศัยของกบและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่หากินในบริเวณที่มีความชื้น

 

การวัดความบริสุทธิ์ของบรรยากาศ

  ไลเคนเป็นการรวมตัวกันของเชื้อราและสาหร่าย และจะเจริญเติบโตในบรรยากาศที่สะอาดและบริสุทธิ์ ไลเคนหลายพันธุ์จะถูกใช้ในการศึกษาสิ่งแวดล้อม โดยจะใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของอากาศ ไลเคนสามารถพบเห็นได้เป็นจำนวนมากบนเปลือกไม้และก้อนหินบนเขาภูไบ

  บริษัทไทยออยล์ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูง โดยได้ลดการใช้พลังงาน และการใช้น้ำต่อปีอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะลดระดับน้ำเสียให้เป็นศูนย์

  โครงการของไทยออยล์ทุกโครงการจะมีอาสาสมัครเป็นพนักงานของบริษัท ความสามารถของมนุษย์กอปรกับความอัศจรรย์ของธรรมชาติ จะนำไปสู่การพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และชุมชนที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติอยู่แล้วจะพัฒนาตามไปด้วยอย่างยั่งยืน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปไม่ต่ำกว่า 50 ปี

 

การให้ความสำคัญต่อชุมชน

การให้ความสำคัญต่อชุมชน

หนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทไทยออยล์ประสบความสำเร็จคือการสานสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้คนในชุมชนรอบข้างเสมือนเป็นสมาชิกของครอบครัว ในการที่บริษัทไทยออยล์มีการเติบโตเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมานั้น ทำให้บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วย บริษัทได้คำนึงถึงการเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบเป็นหลัก โดยบริษัทไทยออยล์เป็นบริษัทแรกที่ได้เข้าไปลงทุนด้านการแพทย์เพื่อให้การแพทย์เข้าถึงคนในพื้นที่ จากการดำเนินการตรวจสุขภาพผู้คนในชุมชนแล้วพบว่า สุขภาพฟันของเด็กๆในชุมชนนั้นมีสภาพที่ย่ำแย่ บริษัทจึงได้ตั้งคลินิกทำฟันจำนวน 4 แห่ง และจัดหาทีมทันตแพทย์ที่คอยรักษาโรคฟัน และบันทึกประวัติสุขภาพฟันของเด็กๆในพื้นที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หลังจาก 3 ปีที่ได้ดำเนินการโครงการนี้ ก็พบว่าสุขภาพของเด็กๆนั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และโครงการก็ได้รับความสนใจและบุคคลภายนอกก็ได้เข้ามาศึกษาโครงการนี้อีกด้วย

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน บริษัทไทยออยล์ได้พัฒนาการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนในชุมชน และนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อชุมชนรอบข้างและชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากสาธารณูปโภค เพื่อให้มีการนำพลังงานธรรมชาติมารีไซเคิลเพื่อใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ไทยออยล์ได้สนับสนุนชุมชนในภาคเหนือ ให้ใช้กังหันพลังน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าที่ยั่งยืนของชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ประสบความสำเร็จเพราะเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายและยั่งยืน และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดทั้งปี