การประเมินประเด็นสำคัญ

 

การประเมินประเด็นที่สำคัญ

 

กลุ่มไทยออยล์จัดทำการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) โดยนำหลักการกำหนดเนื้อหาของ GRI (GRI Reporting Principles for Defining Report Content) มาประยุกต์ใช้ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1: การระบุประเด็นที่สำคัญ

การประเมินประเด็นสำคัญประจำปี 2560 ใช้วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาเพิ่มเติมจากประเด็นสำคัญของปี 2559 ควบคู่ไปกับมาตรฐานหรือแนวทางสากลของ Global Reporting Initiative และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) แนวโน้ม ของโลก ประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (SDG) ข้อเสนอที่ได้รับจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงาน และประเด็นความคาดหวังที่ได้จากมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

ขั้นที่ 2: การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ 

ไทยออยล์จัดลำดับความสำคัญประเด็นด้านความยั่งยืนของปี 2560 โดยนำประเด็นทั้ง 13 ประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาพิจารณาความสำคัญตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงใน 2 มิติ คือ 1) ผลกระทบ (ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบก่อนมีมาตรการควบคุม) และโอกาสที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ และ 2) ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ ระหว่างคะแนน 1-5 ผลการจัดลำดับพบว่า มีประเด็นที่สำคัญอยู่ในระดับสูง 8 ประเด็น ระดับปานกลาง 4 ประเด็น และระดับตํ่า 1 ประเด็น ซึ่งเนื้อหาของรายงาน ฉบับนี้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญในระดับสูงและปานกลาง

 
 • ขั้นที่ 3: การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ

 • ไทยออยล์ทวนสอบความครบถ้วนประเด็นที่มีนัยสำคัญโดยหน่วยงาน การจัดการความยั่งยืน แล้วจึงนำเสนอประเด็นด้านความยั่งยืนที่ผ่าน การทวนสอบแล้วต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับรองกรรมการขึ้นไป โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ และยืนยันประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญภายใต้ขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ยังได้รับการตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความถูกต้อง ชัดเจน และ ครบถ้วนของข้อมูล

 

 

ผลการประเมินประเด็นสำคัญประจำปี 2560 

 

 1. ประเด็นที่มีความสำคัญสูง

 2. 1 ความเชื่อมั่นของอุปกรณ์การผลิตและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
 3. 2 การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
 4. 3 ทรัพยากรบุคคล
 5. 4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 6. 5 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 7. 6 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
 8. 7 ความรับผิดชอบต่อสังคม
 9. 8 การจัดการห่วงโซ่คุณค่า
 10. 9 การจัดการนวัตกรรม
 11. 10 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 12. 11 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำ
 13. 12 สิทธิมนุษยชน

 

 

 


 

 

 

ขอบเขตของรายงาน

ขอบเขตของรายงานพิจารณาจากความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ความพร้อมของข้อมูลและผลการดำเนินงานของบริษัทภายใต้ ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจขนส่งและธุรกิจอื่นๆ สำหรับขอบเขตการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนั้นจะครอบคลุมเฉพาะธุรกิจของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด มหาชน (TOP) บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด มหาชน (TLB) บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (TP) บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (TPX) บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด (LABIX) บริษัท ท๊อปเอสพีพี จำกัด (TOPSPP) บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด (TES) ซึ่งครอบคลุมธุรกิจของบริษัทที่คิดเป็นร้อยละ 97 ของรายได้ทั้งหมด 

 

 

การรับรองคุณภาพของรายงาน