การประเมินประเด็นสำคัญ

 

การประเมินประเด็นที่สำคัญ

 

กลุ่มไทยออยล์จัดทำการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) โดยนำหลักการกำหนดเนื้อหาของ GRI (GRI Reporting Principles for Defining Report Content) มาประยุกต์ใช้ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1: การระบุประเด็นที่สำคัญ

ไทยออยล์พิจารณาประเด็นสำคัญของธุรกิจประจำปี 2561 ผ่านการวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน ได้แก่ การทบทวนประเด็นสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ขององค์กร ทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจระยะสั ้น กลางและยาว (Business strategic direction) ทะเบียนความเสี่ยงขององค์กร (Corporate risk profile) และวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ประเด็นสนใจจากการประเมินความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) แนวโน้มของโลก (Global mega trends) และนำข้อมูลดังกล่าวมาประเมิน ร่วมกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ไทยออยล์ได้ใช้แนวทางเดิมดังเช่นปีก่อน โดยได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็นหกกลุ่ม และใช้การสื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อเข้าถึง ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

ขั้นที่ 2: การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ 

ไทยออยล์จัดลำดับความสำคัญประเด็นด้านความยั่งยืนของปี 2561 โดยผู้บริหารจากหน่วยงานกลยุทธ์และความเสี่ยงองค์กร พิจารณา บริบทการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละประเด็นสำคัญซึ่ง ได้จากการวิเคราะห์ในขั ้นตอนที่ 1 โดยพิจารณาใน 2 มิติ ระหว่าง คะแนน 1-5 คือ

1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้าน ธรรมาภิบาล (ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบก่อนมีมาตรการ ควบคุม) และโอกาสที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ไทยออยล์ และ 

2. ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ และระดับอิทธิพลต่อ การตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

 
  • ขั้นที่ 3: การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ

  • ไทยออยล์ทวนสอบความครบถ้วนประเด็นที่มีนัยสำคัญโดยหน่วยงานการ จัดการความยั่งยืน แล้วจึงนำเสนอประเด็นด้านความยั่งยืนที่ผ่านการ ทวนสอบแล้วต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ ้นไป โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติและยืนยันประเด็นด้านความ ยั่งยืนที่มีนัยสำคัญภายใต้ขอบเขตผลกระทบทั ้งภายในและภายนอก องค์กร นอกจากนี้ ได้เชิญหน่วยงานอิสระจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบ กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน

 

 

 

ผลการประเมินประเด็นสำคัญประจำปี 2561

 

 

ขอบเขตของรายงาน

ขอบเขตของรายงานพิจารณาจากความเกี่ยวข้อง ทางธุรกิจ ความพร้อมของข้อมูลและผลกระทบต่อ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภายใต้ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจน้ำมัน หล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจ สนับสนุนอื่นๆ สำหรับขอบเขตการรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงาน ด้านอาชีวอนามัย ความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนั้นจะครอบคลุมเฉพาะ ธุรกิจของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) (TLB) บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (TPX) บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด (TES) บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด (TP) บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด (LABIX) บริษัท ท๊อป เอสพีพี จำกัด (TOPSPP) และเพิ่มเติม บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด (TS) ในหัวข้อความ รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมรายได้ ร้อยละ 97 ของกลุ่มไทยออยล์ 

 

 

การรับรองคุณภาพของรายงาน