สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

กลุ่มไทยออยล์มุ่งเน้นการพัฒนาการดำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ไทยออยล์ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใสผ่านการรายงานและการติดตามตรวจสอบความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) ไทยออยล์ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในระยะยาวของ 3 เรื่องสำคัญ (material issue) ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรสูงที่สุดและสามารถสร้างคุณค่าต่อองค์กรในระยะยาว ดังนี้

 

  • เรื่องสำคัญ
การบริหารจัดการศักยภาพ  ของบุคคลากร ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • ความปลอดภัย
 คุณค่าต่อองค์กรในระยะยาว   เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการผลิตไทยออยล์จึงมุ่งพัฒนาพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ามกลางโอกาสทางธุรกิจ   การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ไทยออยล์มุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านควาปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างความไว้วางใจต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 เป้าหมายในระยะยาว   ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านบุคลากร ไม่ต่ำกว่า 79%   ก้าวสู่กลุ่มธุรกิจชั้นนำที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นเลิศ (First Quartile Performance)   อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวมของพนักงานและผู้รับเหมา น้อยกว่า 0.60 กรณีต่อล้านชั่วโมงการทำงาน
 ปีเป้าหมาย 2565 2566 2563
 ผลการดำเนินงานในปี 2561   ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านบุคลากร 90.7%   ดัชนีการใช้พลังงาน (EII) 82.5 จุด   อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวมของพนักงานและผู้รับเหมา 0.26 กรณี ต่อล้านชั่วโมงการทำงาน
เป้าหมายปี 2561   ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านบุคลากร ไม่ต่ำกว่า 75%   ดัชนีการใช้พลังงาน (EII) ไม่เกิน 84.2 จุด   อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวมของพนักงานและผู้รับเหมา น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 กรณี ต่อล้านชั่วโมงการทำงาน