สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชนของกลุ่มไทยออยล์

 กลุ่มไทยออยล์มีความมุ่งมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งในสถานประกอบการและทุกพื้นที่ที่กลุ่มไทยออยล์ดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพที่บุคคลพึงมี ‘บุคคล’ ในที่นี้ครอบคลุมถึงสังคม ชุมชน คู่ธุรกิจ ตลอดจนผู้ค้าในสายโซ่อุปทานของ ธุรกิจกลุ่มไทยออยล์ อีกทั้งสิทธิของบุคคลเหล่านั้นยังครอบคลุมถึงสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากร น้ำ ที่ดิน ป่าไม้และผลิตภัณฑ์จากป่า แหล่งประมง ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่ไร้มลภาวะ เป็นต้น

 กลุ่มไทยออยล์ประกอบธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความเคารพในสิทธิของพนักงาน คู่ค้า ธุรกิจผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสิทธิแต่กำเนิดและสิทธิที่เท่าเทียมกันอันจะเพิกถอนมิได้ของแต่ละบุคคล กลุ่มไทยออยล์จึงได้ประกาศ ‘นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงาน’ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่สิงหาคม 2558 และ ‘นโยบายธุรกิจและสิทธิมนุษยชนสำหรับคู่ค้า’ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่พฤษภาคม 2559 ด้วยเจตนารมย์ที่จะเคารพต่อสิทธิของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมดโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ด้วยเรื่องแนวคิดและมุมมอง เชื้อชาติ  สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นต่อหลักการขององค์กรสากลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้รวมถึงข้อตกลงประชาคมโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNUDHR) และ United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights (Ruggie Framework)

นโยบาย

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงาน

 กลุ่มไทยออยล์ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมดโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ด้วยเรื่องแนวคิดและมุมมอง เชื้อชาติ  สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน   โดยเครือไทยออยล์จะนำวิธีปฏิบัติด้านการให้ความเป็นธรรมในสิทธิมนุษยชนที่สมเหตุผลและครอบคลุมมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินกิจการของเครือไทยออยล์ทั้งหมด และมุ่งเน้นที่จะขจัดความอยุติธรรม การเลือกปฏิบัติ การข่มขู่ และการละเมิดสิทธิทุกประเภท

         1.พนักงานทุกระดับของกลุ่มไทยออยล์ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากสำนักกฎหมาย ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ

         2.กลุ่มไทยออยล์จัดรวบรวมกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้พนักงานศึกษาและให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานอย่างเหมาะสมพอควร

         3.กลุ่มไทยออยล์ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

         4.เมื่อพนักงานต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่า สินค้า ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ที่นำไปด้วย เอกสารในการเดินทางวัตถุประสงค์ของการเดินทางและการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

นโยบายธุรกิจและสิทธิมนุษยชนสำหรับคู่ค้า

 กลุ่มไทยออยล์ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เครือไทยออยล์จะไม่กระทำการใดๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้การดำเนินธุรกิจของเครือไทยออยล์ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

         1) กลุ่มไทยออยล์ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงข้อจำกัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่เข้าดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ปลอดจากยาเสพติด และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือน หรือความแตกต่างของถิ่นกำเนิด เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ ฐานะชาติตระกูล หรือสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

         2) กลุ่มไทยออยล์ต้องหมั่นตรวจตราดูแลมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเข้าร่วมและยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ เป็นต้น

         3) กลุ่มไทยออยล์ต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการและ/หรือกิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล”

 ด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ส่งผลให้องค์ประกอบที่สำคัญของทุกผลิตภัณฑ์และบริการของเครือไทยออยล์ คือ ความมุ่งมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงานของเรา ในเครือไทยออยล์และระบบทั่วทั้งหมดของเครือไทยออยล์ ได้มุ่งมั่นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและด้วยความเคารพซึ่งกันและกันตามรากฐานของวิธีการของเราเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ตั้งอยู่บนหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงาน และหลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้าของเรา

หลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้า-ด้านนโยบายธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

 หลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้าของกลุ่มไทยออยล์ (“หลักปฏิบัติ”) ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสุดที่มิอาจผ่อนปรนได้ ซึ่งกลุ่มไทยออยล์ได้ขอให้คู่ค้าเคารพและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าวเมื่อมีการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มไทยออยล์ เอกสารฉบับนี้ช่วยให้การปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสากลตามภาระผูกพันของกลุ่มไทยออยล์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่นหลักปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) อนุสัญญาหลักขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (The Core Conventions of the International Labour Organization (ILO)) และหลักการ 10 ข้อของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และก้าวไปไกลกว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์

การกำกับดูแล

 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มไทยออยล์มีผลบังคับใช้กับพนักงานทุกคนและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทไทยออยล์ รวมตลอดถึงกิจการร่วมค้าของไทยออยล์ ในสถานการณ์ที่ไทยออยล์ไม่มีอำนาจในการบริหารกิจการร่วมค้า ไทยออยล์จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ากิจการร่วมค่าของไทยออยล์จะมีการดำเนินการด้านธรรมาภิบาล

 กลุ่มไทยออยล์มีการจัดทำบันทึกและรายงานการละเมิดและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มไทยออยล์ และจัดทำรายงานประจำปีส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มไทยออยล์