สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

กลุ่มไทยออยล์ตระหนักดีว่า สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่บุคคลพึงมี บุคคลในที่นี้ครอบคลุมถึงสังคม ชุมชน ตลอดจนผู้ค้าในสายโซ่อุปทานของธุรกิจกลุ่มไทยออยล์ อีกทั้งสิทธิของ บุคคลเหล่านั้นยังครอบคลุมถึงสิทธิใน ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรน้ำ ที่ดิน ป่าไม้และผลิตภัณฑ์จากป่า แหล่ง ประมง ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่ไร้มลภาวะ เป็นต้น

กลุ่มไทยออยล์จึงได้ประกาศ "นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงาน"โดยสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนาและสีผิว ไม่สนับสนุนการกดขี่ แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ พร้อมทั้งสนับสนุนในเสรีภาพ ของสมาคมลูกจ้างและให้การรับรองผลของการเจรจาต่อรอง ไทยออยล์จึงมีสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานโรงกลั่นน้ำมันไทย) และ ยังมีคณะกรรมการลูกจ้างที่มีการประชุมทุก 2 เดือน เพื่อการบริหารจัดการประเด็น ที่ได้รับทั้งหมด หรือแจ้งข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร นอกจากนั้น กลุ่มไทยออยล์ยังเคารพในสิทธิของพนักงาน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสิทธิแต่กำเนิดและสิทธิที่เท่าเทียมกันอันจะเพิกถอนมิได้ของแต่ละบุคคล โดยยึดมั่นต่อหลักการขององค์กรสากลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ รวมถึงข้อตกลงประชาคมโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNUDHR) และ United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights (Ruggie Framework)

กลุ่มไทยออยล์ประกาศ "นโยบายธุรกิจและสิทธิมนุษยชนสำหรับคู่ค้า" ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

ด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวส่งผลให้กระบวนการทำงานในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ ของกลุ่มไทยออยล์ มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและด้วยความเคารพซึ่งกัน และกัน เพราะกลุ่มไทยออยล์ตระหนักถึงการให้ ‘คุณค่า’ และยอมรับใน ‘จุดยืน’ ที่แตกต่างของทุกคน และส่งผลต่อความเชื่อใจ ความเอาใจใส่ และความผูกพันต่อองค์กรได้