นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

"การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการสำคัญ
ที่สนับสนุนการดำเนินกิจการและธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผ่านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นเลิศ โปร่งใส และเป็นธรรม
ภายใต้กรอบการบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีหลักการและแนวปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกลุ่มไทยออยล์ตามมาตรฐานสากล"

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินกิจการและธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นเลิศ โปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้กรอบการบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีหลักการและแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มไทยออยล์ ตามมาตรฐานสากล จึงมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ดังนี้

 

1. จัดซื้อจัดจ้าง โดยคำนึงถึงคุณภาพ ราคา ปริมาณ การให้บริการ และความรวดเร็วในการตอบสนอง โดยให้ความสำคัญทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งกำหนดให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

2. จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. จัดซื้อจัดจ้างโดยไม่เอาเปรียบคู่ค้าให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เปิดเผย และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้ง
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคู่ค้าเพื่อการปรับปรุง

4. จัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน ร่วมมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มไทยออยล์

5. จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) 

ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด