นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนที่ 84/2024

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนของกลุ่มไทยออยล์
(Thaioil Group's Sustainable 
Procurement Policy)

 

เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มไทยออยล์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ โดยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง ที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนของกลุ่มไทยออยล์ ดังนี้
 

1. จัดซื้อจัดจ้างโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการให้บริการ เพื่อให้
  เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มไทยออยล์

2. จัดซื้อจัดจ้างโดยมุ่งเน้นด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ไม่เอาเปรียบคู่ค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เปิดเผย
   และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคู่ค้า

3. จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในกิจการที่ดี

4. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม
   และธรรมภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental , Social and Governance : ESG) รวมถึง
   การกำกับดูแลคู่ค้าให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติคู่ค้ากลุ่มไทยออยล์ (Sustainable Code of Contduct for Supplier
   of Thaioil Group : SCOC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสายโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

5. มุ่งเน้นความสำคัญในการบริหารคู่ค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้มีการพัฒนา
   ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

6. บริหารจัดการองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มไทยออยล์ พร้อมทั้งผลักดันการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพ
   ด้านจัดซื้อจัดจ้างและมุ่งสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มไทยออยล์


  ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติภายใต้
  นโยบาย และกรอบการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มไทยออยล์อย่างเคร่งครัด

 

 

 

                                                            (นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต)

                                                            ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

                                                            7 มิถุนายน 2567