นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

หนังสือเวียนที่ 158/2561
นโยบายการกำกับดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
(Compliance Policy)

 

     บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างยั่งยืนและได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้นจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรซึ่งได้แก่ผู้ที่ปฎิบัติงานให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ทุกคน และทุกระดับ ยึดถือเป็นหลักในการปฎิบัติงาน ดังนี้

  1.        1. ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ต้องเป็นผู้นำและสนับสนุนการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนติดตามดูแลให้กระบวนการทำงานมีความสอดคล้องกับกฎหมาย โดยจัดให้มีการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม มีการตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งร่วมปลูกฝังจิดสำนึก สื่อสารและส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักรู้ถึงการปฎิบัติตามนโยบายนี้ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
  2.        2. การปฎิบัติตามกฎหมายถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ต้องเคารพและปฎิบัติตามโดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์จึงมีหน้าที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
    ยึดมั่นปฎิบัติให้ถูกต้องและสอดคล้องโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ รวมทั้งพึงตระหนักว่าการฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามกฎหมายอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มไทยออยล์ ผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษทางกฎหมาย และ/หรือโทษทางวินัย แล้วแต่กรณี
  3.        3. บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีระบบการกำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้หน่วยงานจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สร้างความตระหนักรู้ถึงนโยบายและความสำคัญของการปฎิบัติงานตามกฎหมาย ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน รวมทั้งการดำเนินการเพื่อสื่อสารและให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรเพื่อให้มีความเข้าใจและ
    สามารถปฎิบัติงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งจัดให้มีช่องทางการรายงานหรือให้ข้อมูลการไม่ปฎิบัติตามกฎหมายของผู้พบเห็นให้บริษัทฯ ทราบเพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
  4.        4. บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ต้องถือปฎิบัติตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัดตามขอบเขต หลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการ
    บริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์