แนวทางการดำเนินธุรกิจของคู่ค้ากลุ่มไทยออยล์

แนวทางการดำเนินธุรกิจของคู่ค้ากลุ่มไทยออยล์
(Supplier Code of Conduct)

 

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในกลุ่ม (รวมเรียกว่า “กลุ่มไทยออยล์”) มีความมุ่งมั่นในการร่วมปกป้อง คู่ค้า(ซัพพลายเออร์) กลุ่มไทยออยล์จากความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจอันมาจากประเด็นทางกฏหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเสี่ยงของการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจอันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

ขอบเขต

คำว่า "คู่ค้า" หรือ "ซัพพลายเออร์" ภายใต้แนวทางปฏิบัติ หรือ Supplier Code of Conduct ฉบับนี้ ครอบคลุมถึง คู่ค้าที่มีข้อตกลงในการซื้อสินค้าหรือบริการกับกลุ่มไทยออยล์ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ดังนั้น คู่ค้าหรือซัพพลายเออร์จึงไม่จำกัดเฉพาะเพียงตัวแทนจำหน่าย โบรกเกอร์ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าที่จำหน่ายของผลิตภัณฑ์ หรือบริการเท่านั้น แนวทางปฏิบัติฉบับนี้มีการบังคับใช้อย่างเป็นสากล กลุ่มไทยออยล์มีความคาดหวังว่าคู่ค้าที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ การควบคุมทางการเงินของไทยออยล์ จะมีความคาดหวังใน "ซัพพลายเออร์" ของคู่ค้าเองในระดับเดียวกันกับกลุ่มไทยออยล์

 

นโยบาย

กลุ่มไทยออยล์มีความเชื่อมั่นว่า ชื่อเสียงและสำนึกรับผิดชอบอันดีของกลุ่มไทยออยล์จะถูกส่งต่อไปยัง “คู่ค้า" หรือ "ซัพพลายเออร์" ทุกครั้งที่มีการจัดหา ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้า ด้านบริการ และด้านกระบวนการทางธุรกิจ โดยกลุ่มไทยออยล์ ได้ให้คำนิยาม ด้านความยั่งยืนของแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ ไว้ 3 มุมมอง ดังนี้
 

1. ด้านสิ่งแวดล้อม
  1.1 การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม
ซัพพลายเออร์ต้องมีระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

1.2 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซัพพลายเออร์ต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงานของกระบวนการทางธุรกิจซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1.3 ของเสีย
ซัพพลายเออร์ต้องบริหารจัดการ การรักษา การปล่อย หรือการกำจัดของเสียที่เกิด จากการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้บังคับ โดยมีการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุมที่สอดคล้องกับ Thaioil Group Zero Landfill Aspiration

1.4 สารเคมีและวัตถุอันตราย
ซัพพลายเออร์ต้องดำเนินการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย ด้วยความปลอดภัย รวมถึงมีการกำจัดอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

2. ด้านสังคม
  2.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ซัพพลายเออร์ต้องจัดให้มีนโยบายด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงจัดให้มีเครื่องป้องกันส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถนำเสนอประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงานโดยไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อระเบียบวินัย

2.2 การป้องกัน เตรียมตัว และตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน
ซัพพลายเออร์ต้องมีการคาดคะเน บ่งชี้และประเมินสถานการณ์ และเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงมีการวางแผน และมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่รองรับการตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสภาวการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว

2.3 การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
กลุ่มไทยออยล์ไม่สนับสนุนให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการจ้างงาน หรือการเลือกปฏิบัติอันมาจากการแข่งขัน การกีดกันแบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ อายุ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศหรือความพิการ หรือการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันในรูปแบบใดๆ

2.4 แรงงานและแรงงานเด็ก
ซัพพลายเออร์ต้องไม่จ้างแรงงานที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ (รวมถึงการบังคับใช้แรงงาน) ตามที่กฎระเบียบของประเทศกำหนด โดยแรงงานจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี รวมถึงจะต้องไม่จ้างแรงงานที่เกิดจากการบังคับหรือไม่เต็มใจในรูปแบบใดๆ

2.5 เสรีภาพในการรวมเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์
ซัพพลายเออร์ต้องยอมรับในสิทธิ และเสรีภาพของลูกจ้างของตนที่พึงมีในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมสมาคม สหภาพ สหพันธ์ รวมถึงการเจรจาต่อรองต่างๆ

2.6 เงื่อนไขการทำงาน
ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสภาพการทำงาน รวมถึงชั่วโมงการทำงาน ค่าตอบแทน และการเลิกจ้าง

2.7 การมีส่วนร่วมต่อชุมชน
ซัพพลายเออร์ต้องสร้างและรักษาการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการสร้างและกระชับความสัมพันธ์ในพื้นที่ดำเนินงาน

2.8 ผลกระทบต่อชุมชน
ซัพพลายเออร์ต้องมีการประเมินอย่างเป็นระบบ มีเอกสาร และควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ต่อชุมชนโดยรอบ

 

3. ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ
  3.1 การปฎิบัติตามข้อบังคับ
ซัพพลายเออร์ต้องดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งกฎหมายข้ามชาติ ระดับชาติและท้องถิ่น รวมถึงกฎระเบียบที่บังคับใช้กับการดำเนินธุรกิจ และใบอนุญาตที่จำเป็นในสถานที่นั้นๆ

3.2 คอรัปชั่น และการติดสินบน
กลุ่มไทยออยล์มีนโยบาย “Zero Tolerance” ที่แสดงเจตนารมย์ในการปฎิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการทุจริต กรรโชก ฉ้อโกงหรือการติดสินบน หากคู่ค้ารายใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายหรือรับสินบนจะถูกยกเลิกสัญญาโดยกลุ่มไทยออยล์จะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นต่อคู่ค้าอันเนื่องมาจาก การยกเลิกสัญญาดังกล่าวและคู่ค้าอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

3.3 รางวัล ของขวัญ
ซัพพลายเออร์ต้องรับทราบว่าพนักงานกลุ่มไทยออยล์จะไม่มีการให้หรือรับของขวัญ รางวัล ของที่ระลึกอันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินงาน หรือก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม เว้นเสียแต่ว่าเป็นของขวัญที่ให้ตามธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ

3.4 ผลประโยชน์ทับซ้อน
ซัพพลายเออร์ต้องแจ้งให้ไทยออยล์ทราบหากพบว่ามีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนระหว่างฝ่ายจัดการ พนักงานและบุคลากรในกลุ่มไทยออยล์ กับ คู่ค้า

3.5 การรักษาความลับทางการค้า
ซัพพลายเออร์ต้องมีกระบวนการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มไทยออยล์

3.6 การเปิดเผยข้อมูล
ซัพพลายเออร์ต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลทั้งในด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสังคม โครงสร้าง รวมถึงผลประกอบการโดยมีความสอดคล้องตามกฏหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้า สามารถติดต่อสอบถามมาได้ตรงที่สำนักงานบริหารความสัมพันธ์ผู้ค้าทางอีเมล์ srm@thaioilgroup.com