คำแสดงเจตจำนงด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มไทยออยล์

คำแสดงเจตจำนงด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มไทยออยล์

       ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ตามนิยามโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิต ที่มีความแตกต่าง และหลากหลายในแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งบนพื้นโลก ในทะเล และในระบบนิเวศต่าง ๆ ซึ่งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนี้ รวมไปถึงความหลากหลายระหว่างชนิดพันธุ์ ระหว่างสายพันธุ์ และระหว่างระบบนิเวศ

       ความหลากหลายทางชีวภาพให้ประโยชน์ และคุณค่าต่อมนุษย์ผ่านกระบวนการทางนิเวศวิทยาต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า บริการของระบบนิเวศ (Ecosystem Services) ได้แก่ ด้านอาหารและพลังงาน การควบคุมสภาพแวดล้อมตามวัฏจักรคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ การบริการด้านวัฒนธรรม และอื่น ๆ ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

       จากประโยชน์และความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าว กลุ่มไทยออยล์ใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมหลักของกลุ่มไทยออยล์ เนื่องจากตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์อาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ กลุ่มไทยออยล์จึงให้ความสำคัญกับการปกป้องและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพที่รวมถึงพื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

       กลุ่มไทยออยล์จึงมุ่งมั่นที่จะบูรณาการ การพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความอ่อนไหว รวมถึงพื้นที่ป่าไม้เข้าไปในการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ค่านิยมด้านการจัดการความหลาหลายทางชีวภาพของกลุ่มไทยออยล์

       กลุ่มไทยออยล์มุ่งมั่นที่จะปกป้อง และรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรป่าไม้ โดยได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงานกลุ่มไทยออยล์ (QSHE Policy) ซึ่งเป็นนโยบายสูงสุดในการกำกับดูแลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย

  ●   ออกแบบ และบริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติการ/โรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบด้านลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

  ●   ดำเนินกระบวนการต่าง ๆ อย่างมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

  ●   ดำเนินธุรกิจโดยควบคุมให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อมุ่งสู่การไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียคุณค่าด้านความลากหลายทาง
       ชีวภาพสุทธิ (No Net Loss : NNL)

  ●   หลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้สุทธิ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการฟื้นฟูหรือปลูกป่าไม้ เพื่อชดเชย กรณีมีการสูญเสียป่าไม้
       จากการดำเนินธุรกิจเกิดขึ้น (No Net Deforestation)

ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

       กลุ่มไทยออยล์จะดำเนินการ เพื่อแสดงถึงความพยายามและความรับผิดชอบในการปกป้องและจัดการเพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดังนี้

  ●   บูรณาการการประเมินและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการบังคับใช้นโยบาย QSHE ของกลุ่มไทยออยล์

  ●   หลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นมรดกโลกตามเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) และพื้นที่อนุรักษ์
       ตามที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) กำหนด
       และจัดการลดผลกระทบในพื้นที่

  ●   จัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่อ่อนไหวด้านความหลากหลายทางชีวภาพหรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่สำคัญ โดยดำเนินงาน
       ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ยึดถือปฏิบัติ

  ●   ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติ (Operating Practices/Procedures) ที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงและลดการสูญเสียต่อความหลากหลาย
       ทางชีวภาพ

  ●   ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานด้านป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพครอบคลุมทั้งกลุ่มไทยออยล์

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

  ●   ประยุกต์ใช้แนวทาง “การบรรเทาผลกระทบตามลำดับชั้น” ตั้งแต่การหลีกเลี่ยง (Avoid) ที่จะก่อให้เกิด ผลกระทบอย่างรุนแรง
       การลดผลกระทบ (Minimize) โดยปรับปรุงการดำเนินการให้ดีขึ้น การฟื้นฟู (Restore) และการชดเชย (Offset) ความสูญเสียที่เกิดขึ้น

  ●   ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มไทยออยล์ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

  ●   พัฒนาแผนการงานดำเนินงาน ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และนำไปปฏิบัติ ตรวจติดตาม และรายงาน
       ผลการดำเนินงาน ตลอดจนหาโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  ●   ค้นหาวิธีการที่จะให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงบวก

  ●   สริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ รวมถึงกลุ่มคู่ค้าและคู่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความหลาก
       หลายทางชีวภาพและลดความเสี่ยงในการตัดไม้ทำลายป่า โดยการสร้างความร่วมมือ การให้คำปรึกษา และการมีส่วนร่วมในการดำเนิน
       งานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก (External Partners) ในการส่งเสริมคุณค่าด้านความหลากหลายทาง
       ชีวภาพ

  ●   สื่อสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพไปยังชุมชน พนักงาน และสาธารณชน

การวัดประสิทธิผลการดำเนินงาน

       ประสิทธิผลการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการของระบบนิเวศจะถูกวัดผล โดย

  ●   ประเมินและติดตามสถานะของความเสี่ยงจากกิจกรรม การดำเนินงานของกลุ่มไทยออยล์ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและ
       กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า

  ●   ติดตามตรวจสอบคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสม่ำเสมอ

  ●   ตรวจประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติที่กำหนด และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และความหลาก
       หลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มไทยออยล์มีความมุ่งมั่นในการแสดงเจตจำนงด้านความหลากหลายทางชีวภาพนี้

 

 

(ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล)
ประธานกรรมการ
5  กรกฎาคม  2566
(นายบัณฑิต  ธรรมประจำจิต)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
5  กรกฎาคม  2566