ข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ความมั่นคง สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ก.  กฎข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไป
ข.  กฎข้อบังคับการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและ คุณสมบัติ ของพนักงานผู้รับเหมา
ค.  กฎข้อบังคับเรื่องการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
ง.  กฎข้อบังคับเรื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
จ.  กฎข้อบังคับการเตือนอันตราย (Hazard Warning)
ฉ.  กฎข้อบังคับเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องได้รับการตรวจสอบ
ช.  กฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเฉพาะ

 1. กฎข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า
 2. กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการขุด Trench เพื่อวางสายเคเบิลใต้ดิน
 3. กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการตัดด้วยเปลวไฟ และการเชื่อมโลหะ
 4. กฎข้อบังคับความปลอดภัยสำหรับงานเชื่อมหรือตัดโลหะด้วยแก๊ส
 5. กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการประกอบติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ รื้อถอน นั่งร้านและค้ำยัน
 6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ปั้นจั่น (Cranes หรือ Derricks)
 7. กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการ X-ray
 8. กฎข้อบังคับการทำงานในที่อับอากาศ
 9. กฎข้อบังคับการทำงานเกี่ยวกับการล้างทำความสะอาดด้วยนํ้าแรงดันสูง (High-pressure Jet Cleaning)
 10. กฎข้อบังคับการทำงานงานพ่นทราย, Grit Blast, Copper Blast
 11. กฎข้อบังคับงานประดาน้ำ (ที่ความลึกเกิน 10 เมตร แต่ไม่เกิน 40 เมตร)
 12. กฎข้อบังคับการทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี

ซ.  กฎข้อบังคับระบบใบอนุญาตให้ทำงาน (Permit to Work)
ฌ.  กฎข้อบังคับการอพยพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ญ.  การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
ฎ.  การตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน
ฏ.  การดำเนินงานและณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย (All Safe) ความมั่นคง (White) และสิ่งแวดล้อม (Green)
ฐ.  บทลงโทษ

 

 

 

ข้อบังคับด้านความมั่นคงโรงกลั่น

เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของโรงกลั่น อาคารสำนักงาน และสถานที่ของบริษัททุกแห่ง บริษัทกำหนดให้พนักงานผู้รับเหมาต้องแสดงหรือแขวนบัตรผู้รับเหมาเพื่อใช้แสดงตนผ่านเข้า-ออก รวมทั้งสถานที่ของบริษัทที่กำหนดเป็นเขตหวงห้าม (เขตรั้วชั้นใน) ตามความจำเป็นของลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก.  การควบคุมบุคคลเข้า-ออก พื้นที่ (Personal Access Control)
ข.  การนำทรัพย์สินผ่านเข้า-ออกโรงกลั่น (Gate Pass)
ค.  การนำยานพาหนะเข้า-ออก พื้นที่ และการจราจร
ง.  การฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านความมั่นคง

 1. - มือถือ
 2. - ไฟแชค ไม้ขีดไฟ
 3. - แอลกอฮอล์
 4. - ลักทรัพย์
 5. - สารเสพติด
 6. - เล่นการพนัน
 7. - ทะเลาะวิวาท
 8. - อื่นๆ
ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.  การปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ข.  ให้การสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ค.  ให้การสนับสนุนข้อมูลและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 1. แนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้สารเคมี
 2. แนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้ว
 3. แนวทางการใช้ทรัพยากร ป้องกันการปล่อยน้ำเสีย และป้องกันการหกรั่วไหล
 4. แนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง