ข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ความมั่นคง สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ก.  ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย
ข.  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องได้รับการตรวจสอบ
ค.  กฎข้อบังคับพิเศษเรื่องความปลอดภัย

 1. กฎข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า
 2. กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทเคลื่อนย้ายได้
 3. กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการขุด Trench เพื่อวางสายเคเบิลใต้ดิน
 4. กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการตัดด้วยเปลวไฟและการเชื่อมโลหะ
 5. กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการสร้างนั่งร้าน
 6. กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ Crane ในโรงกลั่น
 7. กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการ X-ray
 8. การทำงานในที่อับอากาศ
 9. การทำงานเกี่ยวกับการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำแรงดันสูง (High-pressure Jet Cleaning)
 10. การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
 11. การตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน
 12. การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย (Safe) ความมั่นคง (White) และสิ่งแวดล้อม (Green)
ข้อบังคับด้านความมั่นคงโรงกลั่น

เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของโรงกลั่น อาคารสำนักงาน และสถานที่ของบริษัททุกแห่ง บริษัทกำหนดให้พนักงานผู้รับเหมาต้องแสดงหรือแขวนบัตรผู้รับเหมาเพื่อใช้แสดงตนผ่านเข้า-ออก รวมทั้งสถานที่ของบริษัทที่กำหนดเป็นเขตหวงห้าม (เขตรั้วชั้นใน) ตามความจำเป็นของลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก.  การควบคุมบุคคลเข้า-ออก พื้นที่ (Personal Access Control)
ข.  การนำทรัพย์สินผ่านเข้า-ออกโรงกลั่น (Gate Pass)
ค.  การนำยานพาหนะเข้า-ออก พื้นที่ และการจราจร
ง.  การฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านความมั่นคง

 1. - ไฟแชค ไม้ขีดไฟ
 2. - แอลกอฮอล์
 3. - ลักทรัพย์
 4. - สารเสพติด
 5. - เล่นการพนัน
 6. - ทะเลาะวิวาท
 7. - อื่นๆ
ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ก.  การปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ข.  ให้การสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ค.  ให้การสนับสนุนข้อมูลและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 1. แนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้สารเคมี
 2. แนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้ว
 3. แนวทางการใช้ทรัพยากร ป้องกันการปล่อยน้ำเสีย และป้องกันการหกรั่วไหล
 4. แนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง