ข้อปฏิบัติการส่งมอบพัสดุ

ข้อปฏิบัติการจัดส่งสินค้าที่ บมจ. ไทยลู้บเบส
 1. บริษัทไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) จะรับสินค้าที่จัดส่งเฉพาะที่มีรายละเอียดและเงื่อนไขตรงตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อเท่านั้น เว้นเสียแต่ว่า ได้มีการแจ้งเป็นการล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรถึงเหตุผล ของการจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ และต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯก่อนการจัดส่งสินค้านั้นๆ
 2. สถานที่จัดส่งสินค้าคลังพัสดุ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด 163/19 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ติดต่อ คุณบัณฑูรย์ โทรศัพท์ 0-3835-9000 ต่อ 5835
 3. วัน เวลา จัดส่งสินค้า วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 ถึง 15.30 น. หากมีการจัดส่งสินค้า นอกเหนือจากวัน และเวลาที่กำหนดไว้ จะต้องแจ้ง และได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่คลังพัสดุ ก่อนเสมอ
 4. ผู้ส่งสินค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทฯ สำหรับกรณีที่ต้องนำรถบรรทุกสินค้า เข้ามาส่งสินค้าภายในคลังพัสดุภายในบริเวณโรงกลั่นน้ำมันดังต่อไปนี้
  1. 4.1 พนักงานขับรถ ต้องแต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น โดยเฉพาะพนักงานขับรถ ขนส่งสินค้า ประเภทเคมีภัณฑ์ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่ เพียงพอ และ เหมาะสม กับประเภท ของสารเคมีนั้นๆ
  2. 4.2 การจัดส่งสินค้า ที่มีปริมาณ และ/หรือ มีน้ำหนักมาก ซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมือ ช่วย ในการขนถ่าย ผู้จัดส่งสินค้า ต้องแจ้งให้คลังพัสดุทราบถึงกำหนด วันเวลาที่ แน่นอนที่จะนำสินค้ามาส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อการจัดเตรียมสถานที่ และ วัสดุ อุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้า ทั้งนี้คลังพัสดุอาจปฏิเสธการรับสินค้านั้นๆได้ หากไม่ได้รับ แจ้ง ล่วงหน้า หรือ มาส่งสินค้าไม่ตรงตามกำหนดที่ได้แจ้งไว้
  3. 4.3 รถที่จะเข้ามาส่งสินค้าภายในบริเวณคลังพัสดุของบริษัทฯ จะอนุญาตให้เฉพาะรถ ที่ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้น และต้องผ่านการตรวจสอบสภาพ และลงนาม รับรองจาก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ
  4. 4.4 พนักงานขับรถจะต้องมีใบอนุญาต หรือใบสั่ง ที่เป็นต้นฉบับ และยังไม่หมดอายุ (กำหนด ไว้ไม่เกิน 7 วัน) เพื่อนำมาแลกกับบัตรผ่านเข้าโรงกลั่นฯ ซึ่งจะออกให้คู่กับป้ายแขวน หน้ารถพร้อมเอกสารแนะนำการขับรถในโรงกลั่นฯ และจะต้องคืนเอกสารทุกครั้งเมื่อนำ รถกลับออกไป
  5. 4.5 หากไม่ปฏิบัติ ตามข้อปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คลังพัสดุอาจพิจารณา ปฏิเสธการรับ สินค้าได้ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบ รวดเร็ว และปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ภายในโรงกลั่นฯ
ข้อปฏิบัติการจัดส่งสินค้าที่ บมจ. ไทยออยล์ (โรงกลั่นศรีราชา)
 1. บริษัทไทยออยล์จำกัด (มหาชน) จะรับสินค้าที่จัดส่งเฉพาะที่มีรายละเอียดและเงื่อนไขตรงตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อเท่านั้น เว้นเสียแต่ว่า ได้มีการแจ้งเป็นการล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรถึงเหตุผล ของการจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ และต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯก่อนการจัดส่งสินค้านั้นๆ
 2. สถานที่จัดส่งสินค้าคลังพัสดุ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 42/1 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ก.ม 124 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ติดต่อคุณนิวัติ หรือ คุณชาญวิทย์ หรือ คุณสายัน โทรศัพท์ 0-3835-9000 ต่อ 1791, 1793 หรือ 1798
 3. วัน เวลา จัดส่งสินค้า วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 ถึง 15.30 น. หากมีการจัดส่งสินค้า นอกเหนือจากวัน และเวลาที่กำหนดไว้ จะต้องแจ้ง และได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่คลังพัสดุ ก่อนเสมอ
 4. ผู้ส่งสินค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทฯ สำหรับกรณีที่ต้องนำรถบรรทุกสินค้า เข้ามาส่งสินค้าภายในคลังพัสดุภายในบริเวณโรงกลั่นน้ำมันดังต่อไปนี้
  1. 4.1 พนักงานขับรถ ต้องแต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น โดยเฉพาะพนักงานขับรถ ขนส่งสินค้า ประเภทเคมีภัณฑ์ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่ เพียงพอ และ เหมาะสม กับประเภท ของสารเคมีนั้นๆ
  2. 4.2 การจัดส่งสินค้า ที่มีปริมาณ และ/หรือ มีน้ำหนักมาก ซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมือ ช่วย ในการขนถ่าย ผู้จัดส่งสินค้า ต้องแจ้งให้คลังพัสดุทราบถึงกำหนด วันเวลาที่ แน่นอนที่จะนำสินค้ามาส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อการจัดเตรียมสถานที่ และ วัสดุ อุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้า ทั้งนี้คลังพัสดุอาจปฏิเสธการรับสินค้านั้นๆได้ หากไม่ได้รับ แจ้ง ล่วงหน้า หรือ มาส่งสินค้าไม่ตรงตามกำหนดที่ได้แจ้งไว้
  3. 4.3 รถที่จะเข้ามาส่งสินค้าภายในบริเวณคลังพัสดุของบริษัทฯ จะอนุญาตให้เฉพาะรถ ที่ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้น และต้องผ่านการตรวจสอบสภาพ และลงนาม รับรองจาก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ
  4. 4.4 พนักงานขับรถจะต้องมีใบอนุญาต หรือใบสั่ง ที่เป็นต้นฉบับ และยังไม่หมดอายุ (กำหนด ไว้ไม่เกิน 7 วัน) เพื่อนำมาแลกกับบัตรผ่านเข้าโรงกลั่นฯ ซึ่งจะออกให้คู่กับป้ายแขวน หน้ารถพร้อมเอกสารแนะนำการขับรถในโรงกลั่นฯ และจะต้องคืนเอกสารทุกครั้งเมื่อนำ รถกลับออกไป
  5. 4.5 หากไม่ปฏิบัติ ตามข้อปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คลังพัสดุอาจพิจารณา ปฏิเสธการรับ สินค้าได้ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบ รวดเร็ว และปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ภายในโรงกลั่นฯ
ข้อปฏิบัติการจัดส่งสินค้าที่ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
 1. บริษัทไทยพาราไซลีน จำกัด จะรับสินค้าที่จัดส่งเฉพาะที่มีรายละเอียดและเงื่อนไขตรงตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อเท่านั้น เว้นเสียแต่ว่า ได้มีการแจ้งเป็นการล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรถึงเหตุผล ของการจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ และต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯก่อนการจัดส่งสินค้านั้นๆ
 2. สถานที่จัดส่งสินค้าคลังพัสดุ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด 105/12 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ติดต่อคุณธีระศักดิ์ โทรศัพท์ 0-3835-9000 ต่อ 5390
 3. วัน เวลา จัดส่งสินค้า วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 ถึง 15.30 น. หากมีการจัดส่งสินค้า นอกเหนือจากวัน และเวลาที่กำหนดไว้ จะต้องแจ้ง และได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่คลังพัสดุ ก่อนเสมอ
 4. ผู้ส่งสินค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทฯ สำหรับกรณีที่ต้องนำรถบรรทุกสินค้า เข้ามาส่งสินค้าภายในคลังพัสดุภายในบริเวณโรงกลั่นน้ำมันดังต่อไปนี้
  1. 4.1 พนักงานขับรถ ต้องแต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น โดยเฉพาะพนักงานขับรถ ขนส่งสินค้า ประเภทเคมีภัณฑ์ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่ เพียงพอ และ เหมาะสม กับประเภท ของสารเคมีนั้นๆ
  2. 4.2 การจัดส่งสินค้า ที่มีปริมาณ และ/หรือ มีน้ำหนักมาก ซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมือ ช่วย ในการขนถ่าย ผู้จัดส่งสินค้า ต้องแจ้งให้คลังพัสดุทราบถึงกำหนด วันเวลาที่ แน่นอนที่จะนำสินค้ามาส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อการจัดเตรียมสถานที่ และ วัสดุ อุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้า ทั้งนี้คลังพัสดุอาจปฏิเสธการรับสินค้านั้นๆได้ หากไม่ได้รับ แจ้ง ล่วงหน้า หรือ มาส่งสินค้าไม่ตรงตามกำหนดที่ได้แจ้งไว้
  3. 4.3 รถที่จะเข้ามาส่งสินค้าภายในบริเวณคลังพัสดุของบริษัทฯ จะอนุญาตให้เฉพาะรถ ที่ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้น และต้องผ่านการตรวจสอบสภาพ และลงนาม รับรองจาก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ
  4. 4.4 พนักงานขับรถจะต้องมีใบอนุญาต หรือใบสั่ง ที่เป็นต้นฉบับ และยังไม่หมดอายุ (กำหนด ไว้ไม่เกิน 7 วัน) เพื่อนำมาแลกกับบัตรผ่านเข้าโรงกลั่นฯ ซึ่งจะออกให้คู่กับป้ายแขวน หน้ารถพร้อมเอกสารแนะนำการขับรถในโรงกลั่นฯ และจะต้องคืนเอกสารทุกครั้งเมื่อนำ รถกลับออกไป
  5. 4.5 หากไม่ปฏิบัติ ตามข้อปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คลังพัสดุอาจพิจารณา ปฏิเสธการรับ สินค้าได้ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบ รวดเร็ว และปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ภายในโรงกลั่นฯ