นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม ของกลุ่มไทยออยล์

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม ของกลุ่มไทยออยล์

 

                 คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม
  เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ ที่มุ่งมั่น ในการกำกับ ควบคุมกระบวนการทำงาน การบำรุงรักษา
  การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) อย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเป็นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ตอบสนองวิสัยทัศน์ ความต้องการและความคาดหวัง สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม
  ด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ภายใต้การดำเนินการดังนี้

1) กำหนดแผน เป้าหมาย และนำไปปฎิบัติ เพื่อควบคุมและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล ทั้งทางน้ำ อากาศ เสียง ความร้อน ขยะมูลฝอย กากของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการพลังงานและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งมีการทบทวน ติดตามและตรวจสอบเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2) วางแผนการบริหารความเสี่ยง อย่างป็นระบบ กำหนดมาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการปฎิบัติงาน กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินภาวะวิกฤต เพื่อให้ธุรกิจมีความต่อเนื่อง ทั้งในด้านกายภพ (Physical) เคมี (Chemical) ชีวภาพ (Biological) และจิตสังคม (Psychosocial) เพื่อป้องกันอุบัติการณ์ ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรืออาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ
และความเจ็บป่วยของผู้ปฎิบัติงาน ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ปกป้อง ทรัพย์สิน ข้อมูลองค์กร โดยตระหนักถึงภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคงและระดับความเสี่ยง

3) ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาและยกคุณภาพ ความมั่นคง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนให้ความสำคัญด้านการใช้แรงงานอย่างเหมาะสม โดยการสื่อสารแนวปฎิบัติให้เป็นที่เข้าใจทั่วทั้งองค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณะ

4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข นำไปปฎิบัติ ตามนโยบายและระเบียบวิธีปฎิบัติให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การใช้และการอนุรักษ์พลังงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

5) ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยระบบการจัดการแบบบูรณาการของกลุ่มไทยออยล์ การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของราชการ รวมถึงมาตรฐานและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • 6) สนับสนุนด้านทรัพยากร ระบบงานดิจิทัลสารสนเทศ และสนับสนุนวัตกรรม อย่างเพียงพอในการปฎิบัติตามนโยบายและการดำเนินธุรกิจ ในการออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้พิจารณาถึงประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านคุณภาพ
    ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม