นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน กลุ่มไทยออยล์

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม

และการจัดการพลังงาน กลุ่มไทยออยล์

       กลุ่มไทยออยล์มีความมุ่งมั่นในการกำกับ ควบคุมกระบวนการผลิต กระบวนการทำงาน การบำรุงรักษา การเพิ่มผลผลิต การจัดการองค์ความรู้ เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอบสนองวิสัยทัศน์ ความต้องการและความคาดหวัง สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม ด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน (QSHE) กลุ่มไทยออยล์ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. กำหนดแผน เป้าหมาย เพื่อนำไปปฏิบัติ ควบคุม ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางน้ำ กากของเสีย และอากาศ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ มีแผนบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในสภาวะปกติและในสภาวะวิกฤติ มุ่งเน้นการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด และการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ปรับปรุงการจัดการพลังงานและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้ง มีการทบทวน ติดตามและตรวจสอบเพื่อปรับปรุงพัฒนา

2. บริหารความเสี่ยงตามลำดับความสำคัญอย่างเป็นระบบ กำหนดมาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตั้งเป้าหมายด้าน QSHE ที่ท้าทาย ส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยให้กับพนักงาน พนักงานผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคง เพื่อปกป้องชีวิตทรัพย์สิน และข้อมูลองค์กร พนักงานและพนักงานผู้รับเหมาเข้าใจหน้าที่และสิทธิในการหยุดหรือปฏิเสธการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะที่ไม่ปลอดภัย ดำเนินการตรวจสอบและทบทวนผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้จากอุบัติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ เตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤต ให้ครอบคลุมทั้งทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ เพื่อลดผลกระทบในทุกด้านและมีความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

3. ส่งเสริมสร้างจิตสำนึก รวมทั้งสื่อสารนโยบาย ประสิทธิผล และผลกระทบด้าน QSHE รับฟังความต้องการและความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกให้มีความตระหนักในนโยบาย QSHE และจัดให้มีการฝึกอบรมให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมทั้งพนักงานและพนักงานผู้รับเหมา เพื่อทบทวน ปรับปรุง และยกระดับ QSHE ตลอดจนให้ความสำคัญด้านการใช้แรงงาน และสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม

4. ส่งเสริม พัฒนาแผนงาน นำแผนสู่การปฏิบัติ ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง ตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย พันธสัญญา ข้อกำหนดขององค์กร และมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน QSHE 

5. ดำเนินการผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยระบบการจัดการแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

6. เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานด้าน QSHE ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เป็นเลิศ การปฏิบัติตามนโยบาย การออกแบบผลิต ผลิตภัณฑ์และจัดหาบริการ กลุ่มไทยออยล์ได้จัดสรร สนับสนุนทรัพยากร ระบบงานดิจิทัลสารสนเทศ พัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การใช้และอนุรักษ์พลังงาน โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

       นโยบายฯ ฉบับนี้ ประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานของกลุ่มไทยออยล์ ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และรับผิดชอบให้ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ขององค์กร พนักงานและพนักงานผู้รับเหมาทุกคนต้องรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามในทุก ๆ ขั้นตอนตามระเบียบวิธีปฏิบัติ

 

(ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล)
ประธานกรรมการ
5  กรกฎาคม  2566
(นายบัณฑิต  ธรรมประจำจิต)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
5  กรกฎาคม  2566