นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม ของกลุ่มไทยออยล์

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม ของกลุ่มไทยออยล์

 

              คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม
       เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มไทยออยล์ ที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองวิสัยทัศน์
       ความต้องการและความคาดหวังสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมด้วยความโปร่งใส
       และมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัดภายใต้การดำเนินการดังนี้

 

 
 

•  ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของราชการรวมถึงมาตรฐานและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

•  วางแผนการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ กำหนดมาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านกายภาพ(Physical) เคมี(Chemical)ชีวภาพ(Biological)และจิตสังคม (Psychosocial) เพื่อป้องกันอุบัติการณ์ ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรืออาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงานชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ปกป้องทรัพย์สิน ข้อมูลองค์กร โดยตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงและระดับความเสี่ยง

•  กำหนดแผน เป้าหมาย และนำไปปฏิบัติ เพื่อควบคุมและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล ทั้งทางน้ำ อากาศ เสียง ความร้อน ขยะ มูลฝอย กาก ของเสีย การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก การจัดการพลังงานและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพร้อมทั้งมีการทบทวน ติดตามและตรวจสอบเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

•  สนับสนุนด้านทรัพยากร และสารสนเทศอย่างเพียงพอในการปฏิบัติตามนโยบายและการดำเนินธุรกิจโดยในการออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้พิจารณาถึงประสิทธิภาพ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนให้ความสำคัญด้านการใช้แรงงานอย่างเหมาะสม

•  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่องสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การใช้ และอนุรักษ์พลังงานสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

  • •  ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา และยกระดับ คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย
    อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารแนวปฏิบัติให้เป็นที่เข้าใจทั่วทั้งองค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณะ