นโยบาย

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่มไทยออยล์

กลุ่มไทยออยล์ มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วน เสียผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม ตาม กรอบการบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ตามมาตรฐานสากล โดยมีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
  ข้อ 1. คำนึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ข้อ 2. ลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ โดยครอบคลุมมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ข้อ 3. พัฒนากลยุทธ์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ข้อ 4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินงาน เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
ข้อ 5. เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ตามแนวทางมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
ทั้งนี้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเครือทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย และกรอบการบริหารจัดการความยังยืนที่กำหนดนี้