ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินธุรกิจกลุ่มไทยออยล์ โดยระบุอยู่ในจรรยาบรรณ ในการดําเนินธุรกิจ
และนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่มไทยออยล์ ซึ่งกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกลุ่มไทยออยล์ตามพันธกิจของ
บริษัท โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ในการดําเนินการมีส่วนร่วมกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียท่ีตนรับผิดชอบเพื่อระบุและจัดลําดับประเด็นสําคัญ
ทั้งนี้ ผลที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยที่สําคัญในการพิจารณาประเด็นท่ีสําคัญต่อความยั่งยืนของ
กลุ่มไทยออยล์

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การตอบสนอง
1. ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้
สถาบันการเงิน
 • • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี   • รายงานประจำปี
 • • การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 • • กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการขององค์กร                        
 • • การประชุมนักวิเคราะห์การเงิน 
 • • การจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการลงทุน 
 • • การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing)
 • • การประชุมแสดงความคิดเห็น (Forum)
 • • การติดต่อผ่านโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ
 • • การให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นรูปธรรม และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • • ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 • • ศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ
เพิ่มเติมที่บทความยั่งยืนของกลุ่มไทยออยล์และบทการกำกับดูแลกิจการ
2. ลูกค้า
 • • จดหมายข่าว
 • • การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี
 • • การเปิดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่น
 • • การพบปะกับลูกค้า
 • • การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing)
 • • คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย
 • • การจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อเวลาและสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าระหว่างการจัดส่ง
 • • ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 • •ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติมที่บทการบริหาร จัดการห่วงโซ่คุณค่าและ บทการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
3. คู่ค้า ผู้รับเหมา
 • • การประชุมคู่ค้าและผู้รับเหมาประจำปี
 • • การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ       โทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ
 • • การเยี่ยมชมโครงการตามการบริหาร     จัดการความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า
 • • การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้อง     เรียน (Whistle Blowing)
 • • การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส
 • • การให้ผลตอบแทนที่จูงใจและเหมาะสม   กับ ผลการดำเนินงาน
 • • การสร้างมูลค่าเพิ่มและความร่วมมืออย่างยั่งยืน
 • • การจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนที่ตรงเวลา
 • • การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ร้ายแรง อันก่อให้เกิด การหยุดชะงักทางธุรกิจ     และผลกระทบที่เกิดกับชุมชน

เพิ่มเติมที่บทการบริหารจัดการ ห่วงโซ่คุณค่า

บทการกำกับดูแลกิจการ และบทความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

4. พนักงาน
 • • CEO พบพนักงานรายไตรมาส
 • • วารสารสำหรับพนักงานรายเดือน
 • • การสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มี ต่อองค์กรประจำปี
 • • การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใน องค์กรอย่างสม่ำเสมอ
 • • การประเมินศักยภาพของพนักงาน ทุก 6 เดือน และ 1 ปี
 • • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าสายงานและพนักงานในสังกัด
 • • การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   ผ่านตัวแทนคณะกรรมการลูกจ้างประจำปี
 • • การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้อง   เรียน (Whistle Blowing)
 • • ค่าตอบแทน
 • • สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
 • • ความมั่นคงในอาชีพ
 • • โอกาสในการก้าวหน้าในสายงาน
 • • ความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย
 • • การพัฒนาองค์ความรู้
 • • ความสุขใจในการทำงาน
 • • การเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงานของผู้   บริหาร
เพิ่มเติมที่บท พนักงานของเรา และบทความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
5. ชุมชน สังคม
 • • การลงพื้นที่พบชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 • • การประชุมผู้นําชุมชนรายเดือน
 • • กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมที่ศูนย์สุขภาพ และการเรียนรู้ของกลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชนตลอดทั้งปี
 • • ความผูกพัน และความไว้เนื้อเชื่อใจของ ชุมชน
 • • การลดผลกระทบจากการดำเนินงานของกลุ่มไทยออยล์ที่มีต่อชุมชนและสังคม อาทิ คุณภาพของ อากาศอัน เนื่องมาจากการขยายธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์
 • • การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
 • • การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนและสังคม
เพิ่มเติมที่บท ความรับผิดชอบ ต่อสังคมและชุมชน และบทการจัดการ สิ่งแวดล้อม
6. หน่วยงานราชการ
และองค์กรภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
 
 • • การรายงานผลให้กับหน่วยงานราชการ ทุก 3 เดือน
 • • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการ ของหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
 • • การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ ข้อบังคับ
 • • การป้องกันการทุจริต
 • • ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน เช่นคุณภาพของอากาศ และน้ำทิ้งลงสู่ทะเล   การจราจร เป็นต้น
 • เพิ่มเติมที่บท การกำกับดูแลกิจการ บทการจัดการสิ่งแวดล้อม และบทการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและ ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน