โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน

โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืนเครือไทยออยล์

กลยุทธ์การบริหารจัดการความยั่งยืนของเครือไทยออยล์ มุ้งเน้นการผนวกการทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงในสายงานต่างๆ ขององค์กร โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ   ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องสู่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ในแต่ละสายงาน ดังนี้

 

 

นอกจากนั้นในเดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการ โดยมีหน่วยงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่ประสานงานและรายงานผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกไตรมาส และนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Board) ต่อไป

หน่วยงานการจัดการความยั่งยืน

หน่วยงานการจัดการความยั่งยืนเกิดขึ้นเมื่อปี 2556 โดยผู้บริหารระดับสูงเล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดให้อยู่ภายใต้สายงานกลยุทธ์  ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเครือไทยออยล์ มีหน้าที่หลักในการเสนอกลยุทธ์ นโยบายและแผนการจัดการความยั่งยืน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานและบริษัทต่างๆ ในเครือไทยออยล์ ในการร่วมกำหนดแผนแม่บทและแนวทางการดำเนินงาน และมีบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนและส่งเสริมความตระหนักให้กับบุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 
 • สันติ วาสนสิริ
 •     ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม และ      
 • การบริหารความยั่งยืน
 • พรหมธิดา สดใส
 •  ผู้จัดการแผนกการพัฒนา 
 • เพื่อความยั่งยืน

 • นางสาวปาณชญา ปฏิกรศิลป์
 • ผู้ประสานงานการพัฒนา
 • เพื่อความยั่งยืน

 

 •  
 •  
   
ติดต่อหน่วยงานจัดการความยั่งยืน
sustainability@thaioilgroup.com