โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน

โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่มไทยออยล์

กลยุทธ์การบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่มไทยออยล์ มุ้งเน้นการผนวกการทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงในสายงานต่างๆ ขององค์กร โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ   ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องสู่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ในแต่ละสายงาน ดังนี้

 
หน่วยงานการจัดการความยั่งยืน

หน่วยงานการจัดการความยั่งยืนเกิดขึ้นเมื่อปี 2556 โดยผู้บริหารระดับสูงเล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดให้อยู่ภายใต้สายงานกลยุทธ์  ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มไทยออยล์ มีหน้าที่หลักในการเสนอกลยุทธ์ นโยบายและแผนการจัดการความยั่งยืน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานและบริษัทต่างๆ ในกลุ่มไทยออยล์ ในการร่วมกำหนดแผนแม่บทและแนวทางการดำเนินงาน และมีบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนและส่งเสริมความตระหนักให้กับบุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 
  • พรหมธิดา สดใส
  •  ผู้จัดการแผนกการพัฒนา 
  • เพื่อความยั่งยืน
  • นางสาวปาณชญา ปฏิกรศิลป์
  • ผู้ประสานงานการพัฒนา
  • เพื่อความยั่งยืน

 

 

   
ติดต่อหน่วยงานจัดการความยั่งยืน
sustainability@thaioilgroup.com