คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน
IMAGES


กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ


IMAGES


กรรมการอิสระ


IMAGES


กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน


IMAGES


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ


IMAGES


กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ


IMAGES


กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง


IMAGES


กรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


IMAGES


กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ


IMAGES


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


IMAGES


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


IMAGES


กรรมการ


IMAGES


กรรมการ


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
เลขานุการคณะกรรมการ