คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน
IMAGES


กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


IMAGES


กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน


IMAGES


กรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


IMAGES


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน


IMAGES


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


IMAGES


กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง


IMAGES


กรรมการอิสระ


IMAGES


กรรมการอิสระ


IMAGES


กรรมการ


IMAGES


กรรมการ


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
เลขานุการคณะกรรมการ