คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน
IMAGES


กรรมการอิสระ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน


IMAGES


กรรมการอิสระ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน


IMAGES


กรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง


IMAGES


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


IMAGES


กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


IMAGES


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน


IMAGES


กรรมการ/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน


IMAGES


กรรมการอิสระ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง


IMAGES


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน


IMAGES


กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง


IMAGES


กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
เลขานุการคณะกรรมการ