ฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการ

 

 

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566


ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-ด้านไฮโดรคาร์บอน
และปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการผลิต


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านธุรกิจไฟฟ้า
ธุรกิจนวัตกรรมและดิจิทัล


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
ด้านการพาณิชย์องค์กร


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
ด้านกลยุทธ์องค์กร


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
ด้านประสิทธิภาพการผลิต

วนิดา บุญภิรักษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
ด้านการเงินและบัญชี


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
ด้านบริหารศักยภาพองค์กร​ และปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งรักษาการผู้จัดการฝ่าย
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กร


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์
และปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการ
ผู้จัดการฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบและงานกฏหมาย


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านธุรกิจปิโตรเคมี
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย-
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)
และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย-
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านสนับสนุน
โครงการพลังงานสะอาด


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านอำนวยการ
โครงการพลังงานสะอาด

 


ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน


ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี


ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร

นางสาวจริยา อุ่นมีชัย
ผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่กิจการพิเศษ


ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์


ผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอำนวยการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด


ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจปิโตรเคมี
และผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่
President Director
บริษัท PT TOP Investment Indonesia


ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการพาณิชย์


ผู้จัดการฝ่ายการกลั่น


ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม


Head of Research & Development/
High Value Product Center


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม


ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์


ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน


ผู้จัดการฝ่ายการคลัง
และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย-
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด


ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง


ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์

นายภูมิจิตร ทัศนประเสริฐ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร
และปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการ
ผู้จัดการฝ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และท่าเรือ


ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ
และขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์องค์กร


ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน


ผู้จัดการฝ่ายบัญชี


ผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด


ผู้จัดการฝ่ายบริหารซัพพลายเชน


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กร
และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย-
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด


ผู้จัดการฝ่ายปิโตรเคมีและลู้บเบส


ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัล


ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิต


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอำนวยการ
บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด


ผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท็อปเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด