ฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการ

 

 

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566


ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-ด้านไฮโดรคาร์บอน
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการผลิต
และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านธุรกิจไฟฟ้า
ธุรกิจนวัตกรรมและดิจิทัล


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการพาณิชย์องค์กร


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกลยุทธ์องค์กร


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านประสิทธิภาพการผลิต

วนิดา บุญภิรักษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการเงินและบัญชี


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านบริหารศักยภาพองค์กร​
ปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
และองค์กร และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด


รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านธุรกิจปิโตรเคมี
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)
และบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านสนับสนุนโครงการ
พลังงานสะอาด


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านอำนวยการโครงการ
พลังงานสะอาด

 


รักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน


ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี


ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร

นางสาวจริยา อุ่นมีชัย
ผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่กิจการพิเศษ


ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์


ผู้จัดการฝ่าย
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
และท่าเรือ


ผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่ Director-Strategy
& Business Development
บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk


ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการพาณิชย์


ผู้จัดการฝ่ายการกลั่น


ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม


Head of Research & Development/
High Value Product Center


รักษาการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม


ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์


ผู้จัดการฝ่าย
วางแผนการเงิน


ผู้จัดการฝ่ายการคลัง
และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด


ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง


ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์

ายภูมิจิตร ทัศนประเสริฐ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร


ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ
และขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์องค์กร


ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน


ผู้จัดการฝ่ายบัญชี


ผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด


ผู้จัดการฝ่ายบริหารซัพพลายเชน


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กร


ผู้จัดการฝ่ายปิโตรเคมีและลู้บเบส


ผู้จัดการฝ่ายบรรษัทภิบาล
การปฏิบัติตามกฏระเบียบและงานกฏหมาย


ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัล


ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิต


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด


ผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท็อปเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด