ฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการ

 

 

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

 


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี


รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต
และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการกลั่น


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านการพาณิชย์องค์กร
และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
รักษาการผู้จัดการฝ่าย
วางแผนการพาณิชย์


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านกลยุทธ์องค์กร
และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านนวัตกรรมและดิจิทัล


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านการเงินและบัญชี


รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านประสิทธิภาพการผลิต
และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการ
ฝ่ายเทคโนโลยี

 


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านบริหารศักยภาพองค์กร​
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
รักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
และองค์กร และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติหน้าที่กรรม
การอำนวยการ
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด

 


รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับ
องค์กรและกิจการสัมพันธ์
และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
รักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายกิจการสัมพันธ์

 


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด

 


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านอำนวยการโครงการ
พลังงานสะอาด

 

 


ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร

 

 


ผู้จัดการฝ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
และท่าเรือ

 


ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

 

 


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 

 

 


ผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบัติหน้าที่กิจการพิเศษ

 


ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด

 

 

 


ผู้จัดการฝ่าย
วางแผนกลยุทธ์
และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอำนวยการ บริษัท
ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด

 


ผู้จัดการฝ่าย
วางแผนการเงิน

 


ผู้จัดการฝ่าย
บัญชี

 


ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด

 

 


ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

 

 


ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพ
องค์กร และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
รักษาการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน
ประสิทธิภาพการผลิต

 

 


ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

 

 


ผู้จัดการฝ่าย
การคลัง

 


รักษาการผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด


ผู้จัดการฝ่ายปิโตรเคมีและลู้บเบส
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)
และ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด

 

 


ผู้จัดการฝ่าย
บริหารซัพพลายเชน

 


รักษาการผู้จัดการฝ่าย
บริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร

 


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

 


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กร

 


ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

 


ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร
และความยั่งยืน

 


ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์

 


ผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด

 


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอำนวยการ บริษัท
ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด และ
บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด