ฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการ

 

 

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 1 เมษายน 2567


ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส-ด้านไฮโดรคาร์บอน
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
ด้านสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด

 


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านธุรกิจไฟฟ้า
ธุรกิจนวัตกรรมและดิจิทัล
รักษาการผู้จัดการฝ่ายดิจิทัล

 


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
ด้านการพาณิชย์องค์กร


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
ด้านการเงินและบัญชี


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านอำนวยการ
โครงการพลังงานสะอาด


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
ด้านกลยุทธ์องค์กร

 


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
ด้านการผลิต


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
ด้านบริหารศักยภาพองค์กร​

 


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
ด้านธุรกิจปิโตรเคมี
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
ด้านประสิทธิภาพการผลิต
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย-
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)
และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย-
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด


ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน

 


ผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอำนวยการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด


รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร

นางสาวจริยา อุ่นมีชัย
ผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่กิจการพิเศษ


ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
รักษาการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน
ประสิทธิภาพการผลิต


ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์


ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม


ผู้จัดการฝ่าย-ปฎิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท็อปเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการพาณิชย์


ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กร
และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย-
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม


Head Of Innovation, Research & Development
and High Value Business


ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์


ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน


ผู้จัดการฝ่ายการคลัง
และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย-
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด


ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง


ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์

นายภูมิจิตร ทัศนประเสริฐ
ผู้จัดการฝ่ายปิโตรเคมีและลู้บเบส


ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร


ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน


ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร


ผู้จัดการฝ่ายบัญชี


ผู้จัดการฝ่ายบริหารซัพพลายเชน


ผู้จัดการฝ่ายการกลั่น


ผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด


ผู้จัดการฝ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และท่าเรือ


ผู้จัดการฝ่ายกิจการพิเศษ 02


ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจปิโตรเคมี
และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย-
ปฏิบัติหน้าที่ President Director
บริษัท PT TOP Investment Indonesia


รักษาการผู้จัดการฝ่ายบรรษัทภิบาล
การปฏิบัติตามกฏระเบียบและงานกฏหมาย


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กร
และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่าย-ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอำนวยการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด