ฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการ

 

 

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

 


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโสด้านประสิทธิภาพการผลิต
อีกหน้าที่หนึ่ง


รักษาการรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต
และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายการกลั่น
อีกหน้าที่หนึ่ง


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านการพาณิชย์องค์กร
และปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย
วางแผนการพาณิชย์
อีกหน้าที่หนึ่ง


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านกลยุทธ์องค์กร
และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านนวัตกรรมและดิจิทัล
อีกหน้าที่หนึ่ง


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านการเงินและบัญชี


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านบริหารศักยภาพองค์กร,
และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
รักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
และองค์กร และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติหน้าที่กรรม
การอำนวยการ
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี
เซอร์วิส จำกัด อีกหน้าที่หนึ่ง


รักษาการรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับ
องค์กรและกิจการสัมพันธ์
และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
รักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายกิจการสัมพันธ์
อีกหน้าที่หนึ่ง

 


รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านอำนวยการโครงการ
พลังงานสะอาด


รักษาการผู้จัดการฝ่าย
บริหารจัดการและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์องค์กร


รักษาการผู้จัดการฝ่าย
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และท่าเรือ

 


ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

 


รักษาการผู้จัดการฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ

 


รักษาการผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบัติหน้าที่กิจการพิเศษ

 


ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด

 


ผู้จัดการฝ่าย
วางแผนกลยุทธ์
และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอำนวยการ บริษัท
ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
อีกหน้าที่หนึ่ง

 


รักษาการผู้จัดการฝ่าย
วางแผนการเงิน


ผู้จัดการฝ่าย
บัญชี


ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด


ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

 


ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพ
องค์กร และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
รักษาการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน
ประสิทธิภาพการผลิต อีกหน้าที่หนึ่ง

 


ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

 


ผู้จัดการฝ่าย
การคลัง

 


ผู้จัดการฝ่าย
เทคโนโลยี

 


ผู้จัดการฝ่ายปิโตรเคมีและลู้บเบส
และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอำนวยการ
บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)
และ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
อีกหน้าที่หนึ่ง

 

 


ผู้จัดการฝ่าย
บริหารซัพพลายเชน

 


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

 


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กร

 


ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

 


ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร
และความยั่งยืน

 


ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์

 


ผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด

 


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
และปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอำนวยการ บริษัท
ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด และ
บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
อีกหน้าที่หนึ่ง