ลักษณะของธุรกิจ

บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด (TOP SPP)

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรชั่น โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Combined-Cycle Co-Generation Power Plant)

เริ่มดำเนินการ พ.ศ. 2559
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
กำลังการผลิต พลังงานไฟฟ้าขนาด 239 เมกะวัตต์ และไอนํ้า 498 ตันต่อชั่วโมง
ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ทั้ง 2 โครงการๆ ละ 90 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Firm เป็นระยะเวลา 25 ปี อีกทั้งยังจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำทั้งหมด
เพื่อสนับสนุนความมั่นคงให้กับบริษัทในกลุ่มไทยออยล์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนา ลงทุน และดำเนินการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
กำลังการผลิต พลังงานไฟฟ้าขนาด 1,039 เมกกะวัตต์ และไอนํ้า 1,340 ตันต่อชั่วโมง
ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญารับซื้อไฟระยะยาว และ
จำหน่ายไฟฟ้า ไอนํ้า และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. และลูกค้าอุตสาหกรรม และเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บมจ. ปตท. 22.73 %
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 22.58 %
บมจ. ไทยออยล์ 20.78 %
อื่นๆ 24.99 %