ลักษณะของธุรกิจ

 

บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (TP)

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรชั่น โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Combined-Cycle Co-Generation Power Plant)

เริ่มดำเนินการ พ.ศ. 2540
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
กำลังการผลิต พลังงานไฟฟ้าขนาด 118 เมกกะวัตต์ และไอนํ้า 216 ตันต่อชั่วโมง
ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จำนวน 41 เมกกะวัตต์ ด้วยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอนํ้าที่ผลิตได้จำหน่ายให้แก่ บริษัทในเครือไทยออยล์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 73.99
บมจ. ปตท. ร้อยละ 26.01

บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด (TOP SPP)

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรชั่น โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (Combined-Cycle Co-Generation Power Plant)

เริ่มดำเนินการ พ.ศ. 2559
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
กำลังการผลิต พลังงานไฟฟ้าขนาด 239 เมกกะวัตต์ และไอนํ้า 498 ตันต่อชั่วโมง
ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ทั้ง 2 โครงการๆ ละ 90 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแน่นอนเป็นระยะเวลา 25 ปี อีกทั้ง ยังจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่เหลือทั้งหมด เพื่อสนับสนุนความมั่นคงให้กับ บริษัทในเครือไทยออยล์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 99.99

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนา ลงทุน และดำเนินการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
กำลังการผลิต พลังงานไฟฟ้าขนาด 1,039 เมกกะวัตต์ และไอนํ้า 1,340 ตันต่อชั่วโมง
ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญารับซื้อไฟระยะยาว และ
จำหน่ายไฟฟ้า ไอนํ้า และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. และลูกค้าอุตสาหกรรม และเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บมจ. ปตท. 22.73 %
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 22.58 %
บมจ. ไทยออยล์ 8.91 %
บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ 20.79 %
อื่นๆ 24.99 %