ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด (LABIX)

 

สถานที่ตั้ง เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 – 2797 – 2999
โทรสาร : 0 - 2299 - 0000
เลขทะเบียนบริษัท 0105556110246
ประเภทธุรกิจ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ LAB และผลิตภัณฑ์ร่วมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ทุนจดทะเบียน 4,654,965,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด     ร้อยละ   75
บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด  ร้อยละ   25

ความเป็นมาของบริษัท ลามิกซ์ จำกัด

บมจ.ไทยออยล์ จากปีพ.ศ. 2504 จวบจนปัจจุบันเครือไทยออยล์มุ่งมั่นธำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ในการเป็นโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในเอเชียแปซิฟิครวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเครือไทยออยล์มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการเป็น กลุ่ม (GroupIntegration) เพื่อความเชื่อมโยงของหน่วยงานต่างๆทั้งการวางแผนการผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน       โดยบริษัทไทยพาราไซลีน จำกัด หรือ TPX ได้ก่อตั้งขึ้นในฐานะบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ สารพาราไซลีนและสารเบนซีนซึ่งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมเสริมสร้างความสามารถในการผลิตเพื่อขยายสู่ธุรกิจใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สนองตอบความต้องการของ
ผู้บริโภคในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทการค้าขนาดใหญ่ระดับโลกที่มีประวัติยาวนานกว่า 130 ปี จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของโลกรวมถึงได้ขยายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีพลังงานและผู้บริโภคโดยมีเครือข่ายทางการค้าครอบคลุมทั่วโลก นอกจากนี้บริษัทฯยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในด้านการตลาดสาร LAB เนื่องจากเป็นผู้จัดหาและนำเข้าสาร LABรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

เครือไทยออยล์ โดยบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด และ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ค้า LAB รายใหญ่ที่สุดของภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมต่อยอดธุรกิจเป็นผู้บุกเบิกด้านการผลิตสาร LAB ที่ครบวงจรที่สุดรายแรกของประเทศไทยและภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ โดยการเปิดตัวบริษัทร่วมทุนในนาม บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด ด้วยธุรกิจปิโตรเคมีที่ผลิตได้เอง
ในประเทศ ในฐานะผู้ผลิตสาร LAB (Linear Alkyl Benzene) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต ผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ซึ่งผลิตจากเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่สุดในโลกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วย เงินลงทุนกว่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยลดการขาดดุลการค้าและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสาร LAB ต่อปีถึง 3,500-4,000 ล้านบาท และสร้างรายได้รวมให้ประเทศกว่า 6,000บาทล้านต่อปีรวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จุดแข็งของลามิกซ์

บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตสาร LABแห่งแรกของเมืองไทยและมีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในเอเชียแปซิฟิคมีที่ตั้งอยู่ที่ จุดศูนย์กลางของประเทศ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีความพร้อมทางด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าได้ทั้งทางทะเลและทางรถยนต์ ทำให้บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าตามภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ จะเป็นศูนย์กลางของการผลิตสาร LAB ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีความต้องการใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มสูงขึ้น โดยในปัจจุบันประเทศไทยต้องนำเข้าสาร LAB จากต่างประเทศทั้งหมด ทำให้ต้องการขาดดุลการค้าในการนำเข้าสาร LAB
ดังนั้นโครงการ LAB นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแล้วยังจะเพิ่มมูลค่า ด้วยการส่งออกได้ถึงอย่างน้อย 2,000 ล้านบาทต่อปี นับว่ามีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและยังเพิ่มอัตราการจ้างงานจำนวนหลายอัตราอีกด้วยนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแล้วยังจะเพิ่มมูลค่าด้วยการส่งออกได้ถึงอย่างน้อย 2,000 ล้านบาทต่อปี นับว่ามีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและยังเพิ่มอัตราการจ้างงานจำนวนหลายอัตราอีกด้วย

สาร LAB คืออะไร?

เครือไทยออยล์ได้เริ่มทำการศึกษาการเพิ่มมูลค่าสารเบนซีนในปี 2551 และพบว่าอนุพันธ์ของสารเบนซีน (Benzene Derivative) ที่มีศักยภาพทางธุรกิจและเหมาะสมกับเครือไทยออยล์ คือ สาร LAB (LinearAlkylBenzene) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สาร LAB เกิดจากปฏิกิริยาแอลคิเลชั่น (Alkylation) ของสารเบนซีน กับนอร์มัล พาราฟิน (Normal Paraffin) ซึ่งสกัดได้จากน้ำมันก๊าด (Kerosene) โดยกระบวนการผลิตทั้งหมดจะถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับโครงสร้างการผลิตของเครือไทยออยล์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทำให้โครงการมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตเมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นๆ นอกจากนี้เครือไทยออยล์ยังใช้เทคโนโลยีการผลิตของบริษัท UOP ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่สุดในโลกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้ได้หน่วยผลิต LAB ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีต้นทุนการผลิตต่ำซึ่งจะช่วยเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันในทางธุรกิจ อนึ่งบริษัท UOP เป็นเจ้าของเทคโนโลยีรายหลักของโลกที่มีความปลอดภัยสูง ทั้งยังได้รับการยอมรับอย่างสูงในอุตสาหกรรมการผลิต LAB และเป็นเทคโนโลยีมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก

สาร LAB สำคัญอย่างไร?

ตลาดของสาร LAB มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความต้องการผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยความต้องการสาร LAB
ในตลาดโลกปี 2555 อยู่ในราว 3.2 ล้านตันต่อปี ซึ่งมีอัตราการเติบโตประมาณ 2-3% ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 – 100,000 ตันต่อปี โดยภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีอัตราเติบโตสูงสุดเนื่องจากมีประชากรจำนวนมากและมีการยกระดับคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ความต้องการสาร LAB ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2555 อยู่ในราว 400,000 ตันต่อปี โดยมีอัตราเติบโตประมาณ 3-4% ต่อปี ซึ่งผู้บริโภครายใหญ่คือประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย และฟิลิปปินส์ ซึ่งในปัจจุบันโรงงานผลิต LAB ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีอยู่เพียงแห่งเดียวที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องมีการนำเข้าสาร LAB
สูงถึง 250,000 ตันต่อปี 
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งรวมถึงผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
แต่ประเทศไทย ต้องนำเข้าสาร LAB ทั้งหมด หากประเทศไทยสามารถผลิตได้เองก็จะสามารถลดการนำเข้าได้ ดังนั้นเครือไทยออยล์ โดยบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด จึงได้จับมือกับ บริษัท มิตซุย แอนด์คัมปนี จำกัด เพื่อเป็นผู้ผลิตสาร LAB ที่ครบวงจรที่สุดโดยผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับโครงสร้างการผลิตของเครือไทยออยล์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กอรปกับ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมอยู่ทั่วโลก และเป็นบริษัทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะ
ในด้านการค้า (Trading) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการตลาด LAB เป็นอย่างดี ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ค้าผลิตภัณฑ์ LAB
รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีลูกค้าหลัก คือบริษัทผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคข้ามชาติขนาดใหญ่

สู่ก้าวสำคัญของนวัตกรรม ผนึกกำลังสู่จุดกำเนิดอันยิ่งใหญ่
เพื่อก้าวไกลไปด้วยกัน... บริษัท ลามิกซ์ จำกัด