ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด (TOS)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 – 2797 – 2993
0 - 2299 - 0003
โทรสาร : 0 - 2797 - 2983
เลขทะเบียนบริษัท 0105551116050
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์สารทำละลายและเคมีภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน 1,250,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 125,000,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด (TS)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 – 2797 – 2993
0 – 2299 – 0003
โทรสาร : 0 – 2797 – 2983
เลขทะเบียนบริษัท 0105551116491
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายและเคมีภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 120,000,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บจ. ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ร้อยละ 100
คณะผู้บริหาร
   
อัจฉรีย์ ตียาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ
อภิชาต จิตตรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าและทรัพยากรบุคคล
จีรวัฒน์ สินธุวณิชเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและเทคนิค
สมคะเน นันท์วิฑิตพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ทางบก
เศกสรร โรจน์ศิริกุลชัย ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์
ครินทร อินญาญานยศ ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนระดับภูมิภาค / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
วิศิษฎ์ ตั้งภากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ไลอะบิลลิตี้ จำกัด

สถานที่ตั้ง 18 Nguyen Co Thach, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
โทรศัพท์ : +84 83827 9030-4
โทรสาร : +84 83827 9035
คลังสินค้า Go Dau Industrial Zone, Long Thanh District, Dong Nai Province
โทรศัพท์ : +84 61 3551992-3
โทรสาร : +84 61 3551994
  Lot CN5.2N, Dinh Vu Industrial zone, Dong Hai 2, Hai An District, Hai
Phong city
โทรศัพท์ : +84 2838279030
โทรสาร : +84 2838279035
เลขทะเบียนบริษัท 472043000745
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม
ทุนจดทะเบียน 373,520,000,000 VND
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) -
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) -
สัดส่วนการถือหุ้น บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ร้อยละ 100
คณะผู้บริหาร
   
Nguyen Anh Huy General Director
Thanalarp Osathananda Deputy General Director
Pham Thi Huong Lan Commercial Manager
Nguyen Thi Phuong Thao Finance Manager
Thanalarp Osathananda (Act.) Supply Chain  & Customer Service  Manager
Ho Pham Ngoc Duc Operation & Logistics-South Manager
To Ha Minh Tung Operation & Logistics-North Manager
Nguyen Lien Quoc Binh Quality Health Safety & Environment Manager
Nguyen Ngoc Anh Thu Procurement & HR Manager

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด (SAKC)

สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 – 2797 – 2993
0 – 2299 – 0003
โทรสาร : 0 – 2797 – 2983

โรงงาน : เลขที่ 3-4 ถ.ไอสาม-เอ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ : +66(0)3862 – 7520 – 32
โทรสาร : +66(0)3862 – 7538
เลขทะเบียนบริษัท 0105527011880
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
ทุนจดทะเบียน 180,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 1,800,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ร้อยละ 80.52