ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)

ชื่อย่อ TOP
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000711
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามันที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อผลิตและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมสำเร็จรูปป้อนตลาดในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทั้งยังขยายการลงทุนให้ครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี นํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน เอทานอล รวมถึงการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีทางเรือ ธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปทางท่อ และธุรกิจให้คำปรึกษาทางด้านพลังงาน
ทุนจดทะเบียน 20,400,278,730 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,040,027,873 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
สถานที่ตั้ง
สำนักงานกรุงเทพฯ

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 – 2797 – 2999
0 – 2299 – 9000
โทรสาร : 0 – 2797 – 2970
โรงกลั่น 42/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 124
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0 – 3840 – 8500
0 – 3835 – 9000
โทรสาร : 0 – 3835 – 1554
0 – 3835 – 1444
เว็บไซต์ http://www.thaioilgroup.com
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0 – 2797 – 2961
E-mail : ir@thaioilgroup.com