ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์แบ่งตามคุณสมบัติทางเคมี

ไฮโดรคาร์บอนโซลเว้นท์
สารทำละลายไฮโดรคาร์บอนเป็นตัวทำละลายที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ พาราฟิน (Paraffin), อะลิฟาติก (Aliphatic), SBPs, มิเนอรัลสปีริต (Mineral spirits), อะโรมาติก (Aromatic) ซึ่งนำไปใช้อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น งานสี (Paint), งานเคลือบผิว (Coating), กาว (Adhesive) หรือตัวประสาน (Sealant), น้ำยาซักแห้ง (Dry Cleaning Fluid), ยาฆ่าแมลง (Insecticide), กระบวนการสกัดน้ำมันพืช (Edible Oil) และอุตสาหกรรมยางรถยนต์ (Tire).
เคมิคอลโซลเว้นท์
สารทำละลายเคมิคอลเป็นตัวทำละลายทางเคมี ได้แก่ แอลกอฮอล์ (Alcohol), คีโตน (Ketone), เอสเทอร์ (Ester), ไกลคอลอีเทอร์ (Glycol Ethers) ซึ่งนำไปใช้ในงานสี (Paint), งานเคลือบผิว (Coating), ทินเนอร์ (Thinner), กาว (Adhesive) หรือตัวประสาน (Sealants), น้ำยาทำความสะอาดกระจก (Windscreen Cleaner), ใช้เป็นสารทำละลายในหมึกพิมพ์ (Ink) และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Household Product)
เคมีภัณฑ์อื่นๆ
เคมีภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตจากกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ไดเอธิลีนไกลคอล (Diethylene Glycol), โมโนเอธิลีนไกลคอล (Monoethylene Glycol) และสไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene Monomer) เป็นต้น