ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) (TLB)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 – 2797 – 2999
0 – 2299 – 0000
โทรสาร : 0 – 2979 – 2970
เลขทะเบียนบริษัท 0107539000090
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายนํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน
ทุนจดทะเบียน 1,757,890,730 บาท
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 175,789,073 หุ้น
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100