คณะผู้บริหาร

บริษัท ท็อปเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(TX)

   
ดวงพร ธีรภาพไพสิฐ กรรมการผู้จัดการ
อภิชาต จิตตรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
จีรวัฒน์ สินธุวณิชเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและเทคนิคผลิตภัณฑ์ระดับภูมิภาค
สมคะเน นันท์วิฑิตพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ทางบก
เศกสรร โรจน์ศิริกุลชัย ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์: ภายในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ 1
ครินทร อินญาญานยศ ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนระดับภูมิภาค
วิศิษฎ์ ตั้งภากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชีระดับภูมิภาค
อมราวดี รุ่งวิทยาวุฒิกุล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลระดับภูมิภาค
สิทธิศักดิ์ อาชายินดี ผู้จัดการฝ่ายการกำกับดูแล, คุณภาพ และความเสี่ยง