ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด (TET)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 – 2797 – 2999
0 - 2299 - 0000
โทรสาร : 0 - 2797 - 2970
เลขทะเบียนบริษัท 0105551121754
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจเอทานอล
ทุนจดทะเบียน 1,450,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 145,000,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100

บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด (MCE)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 191/18 - 25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26 - 27
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 – 2402 – 7574
เลขทะเบียนบริษัท 0105549129891
ประเภทธุรกิจ ผลิตเอทานอลจากนํ้าอ้อย
ทุนจดทะเบียน 675,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 67,500,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ร้อยละ 30

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (SAPTHIP)

สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่
68 อาคารทรัพย์สถาพร ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02 – 233 – 0444

โรงงานเอทานอล
เลขที่ 49 หมู่ 6 บ้านโค้งรถไฟ ถนนสุระนารายณ์
ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

โทรศัพท์ (อาคารสำนักงาน) : 0 – 3646 – 2438 – 40
โทรสาร (อาคาร Workshop) : 0 – 3646 – 2438 – 40
เลขทะเบียนบริษัท 0105539017543
ประเภทธุรกิจ ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง
ทุนจดทะเบียน 800,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 8,000,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ร้อยละ 50

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE)

สถานที่ตั้ง

333 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานกรุงเทพฯ
อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 21 ห้อง 2105
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 – 2273 – 8666-7
โทรสาร : +66 – 2273 – 8668
เลขทะเบียนบริษัท 0345550000315
ประเภทธุรกิจ ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากนํ้าตาล
ทุนจดทะเบียน 2,740,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 2,740,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 1,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ร้อยละ 21.28