ลูกค้าสัมพันธ์

ไทยออยล์ส่งเสริมวัฒนธรรมการมุ่งเน้นลูกค้าผ่านค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กร “POSITIVE” สู่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อพนักงานมีจิตสำนึกต่อการมุ่งเน้นลูกค้าจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดียิ่ง จะคำนึงถึงลูกค้าตลอดเวลา และสามารถสร้างให้พัฒนากลไกสนับสนุนลูกค้า โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้นว่า

การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้าน E-ORDERING และ LORRY LOADING