มาตรการแจ้งเตือน
ขั้นตอนการแจ้งเตือนให้นําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบ (Take Down Notice)
      ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเตือนเพื่อให้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)และ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ระงับการแพร่หลายหรือนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิด
ตามมาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)และ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ จะต้องติดต่อและ
ยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียนพร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
555/1 เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
      ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการเพื่อระงับการแพร่หลายหรือนําข้อมูลที่ผิดกฎหมายข้างต้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ต่อเมื่อผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียด
ในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วน โดยต้องลงลายมือชื่อเอกสารรับรอง สําเนาทุกฉบับ และนํามามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โดยตรงด้วยตนเองเท่านั้น


เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน
ทั้งนี้ ผู้รับมอบอํานาจต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
หน่วยงานประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
555/1 เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900


แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form)

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form)