นิยามและเป้าหมาย

นิยามและเป้าหมาย

ความยั่งยืนของกลุ่มไทยออยล์ คือการเติบโตอย่างยั่งยืนและคงอยู่ในระยะยาว
โดยการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่กับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 

เป้าหมาย

ส่งเสริมความยั่งยืนทางธุรกิจ
ของกลุ่มไทยออยล์ ตลอดจนการ
พัฒนาองค์กรฯ ผ่านการปฏิบัติ
การเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และการ
บริหารจัดการสายโซ่อุปทานแบบ
บูรณาการ
รับผิดชอบต่อการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของสังคมและชุมชน ตลอดจน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของกลุ่มไทยออยล์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม
มุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีจิตสำนึก และป้องกัน
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติผ่าน
วิธีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

เป้าหมายความยั่งยืน

การดำเนินการในปัจจุบัน

การกำกับดูแลกิจการ

การกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีทั่วทั้งองค์กร

ผนวกคำถามด้านการกำกับดูแลกิจการและ จรรยาบรรณสำหรับการดำเนินธุรกิจเข้าไปในแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและความเข้าใจของพนักงานทุกคน

การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ ในหลักการกำกับดูแลกิจการให้แก่ พนักงานทุกคน

ขยายสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ด้าน การกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมทั้งด้าน การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และความ ปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรู้ และความเข้าใจผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรม และ การประชาสัมพันธ์

พนักงาน

การสร้างความพร้อมของบุคลากร ให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และรักษ์ องค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดและมีสุขภาพ องค์กรที่ดีอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์ ให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และรักษ์องค์กร โดย ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนแม่บท การพัฒนาความยั่งยืนด้านบุคลากร และแผน ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มไทยออยล์ เพื่อสร้างผล การดำเนินงานที่เป็นเลิศ และ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

จัดการด้านฐานความรู้ของกลุ่มไทยออยล์ และรวบรวมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ นวัตกรรมและ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ในส่วนของกระบวนการทำงานในลักษณะที่ ใกล้เคียงกันผ่านชุมชนนักปฏิบัติ และจัดเก็บ ความรู้ใน KM Portal สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ ต่อไป

ความปลอดภัย

การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงกลั่นอันดับ หนึ่งของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (Top Quartile) และการยกระดับ วุฒิภาวะด้านความปลอดภัยให้ อยู่ในระดับที่ 4 ภายในปี 2561

ดำเนินงานตามแผนงานระยะยาว ปี 2558-2562 ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยส่วนบุคคล และในกระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดการ เหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต

ชุมชน และสังคม

การสร้างคุณค่าพัฒนาสังคมในทุก มิติของความยั่งยืน โดยให้ความ สำคัญกับการพัฒนาที่ตอบสนอง ต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้มี ส่วนได้เสีย และช่วยผลักดันต่อยอด ไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของ สังคมและชุมชน

ประกาศ “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม” อย่างเป็นทางการ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติร่วมกันกับบริษัทในกลุ่มไทยออยล์และ ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งใน ระดับประเทศและนานาชาติจัดทำโครงการเพื่อ สังคมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน

ห่วงโซ่คุณค่า

การสร้างการเติบโตร่วมกันกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่ คุณค่า

จัดทำระบบฐานข้อมูลคู่ค้า เพื่อวิเคราะห์และ บริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และจริยธรรมในทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดทำระบบฐานข้อมูลลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านการบริการ

สิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ ของไทยออยล์ โดยคำนึงถึงผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือโครงการใหม่ของกลุ่มไทยออยล์

การป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล ของน้ำมันและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อย่างมีนัยสำคัญจากกระบวนการ ผลิตและการขนถ่าย

เตรียมพร้อมและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินโดยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร และตรวจเช็คอุปกรณ์ให้สามารถรับมือกับ เหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทุกเมื่อ มีการฝึกซ้อมแผน ฉุกเฉินและสร้างร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในกรณีเกิดวิกฤต

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด และลดผลกระทบที่เกิดต่อ สิ่งแวดล้อม

ดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การศึกษาระบบป้องกัน ผลกระ ทบของคุณภาพอากาศที่เกิดจาก กระบวนการผลิต การเพิ่มมูลค่าการจัดการกาก ของเสียของกลุ่ม ปตท. และการวิจัยเพื่อการนำ กากของเสียกลับมาใช้ใหม่พร้อมทั้งร่วมมือกับ ทางภาครัฐและเอกชนผลักดันการดำเนินการ ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าดัชนีการใช้พลังงานอยู่ในกลุ่ม Top quartile

ทบทวนแผนแม่บทด้านพลังงาน ปี 2558-2562

การใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิด ต่อการดำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย

ศึกษาแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการน้ำ จัดหาปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการ ทางธุรกิจ รวมทั้งดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ 3Rs และ RO