นิยามและเป้าหมาย

นิยามและเป้าหมาย

ความยั่งยืนของกลุ่มไทยออยล์ คือการเติบโตอย่างยั่งยืนและคงอยู่ในระยะยาว
โดยการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่กับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์องค์กร “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ซึ่งมีเป้าหมายด้านความยั่งยืนโดยการเป็นองค์กร 100 ปี รวมทั้งการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล ผ่านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environment, Society and Governance: ESG) ตลอดจนการสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าในระยะยาว และตอบสนองต่อนโยบายของประเทศและทิศทางของโลก

ในปี 2566 กลุ่มไทยออยล์ได้ทบทวนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบเพื่อบริหารความเสี่ยงด้าน ESG โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มิติด้าน
ความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม
(E : Environment)

ด้านสังคม
(S : Society)

ด้านบรรษัทภิบาล
(G : Governance)

กลยุทธ์

Enhance Clean Environment
ยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับทิศทาง
ของโลก

Engage Society
สร้างความผูกพัน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม เพื่อเติบโต
ร่วมกันในระยะยาว

Ensure Good Governance
สร้างความเชื่อมั่นด้านบรรษัทภิบาล
และความโปร่งใสภายในองค์กร

เป้าหมาย

Net Zero GHG Reduction: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 15
จากปีฐาน 2569 ภายในปี 2578
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี 2603 โดยการดำเนินการ
ตามกลยุทธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission Strategy)

Creating Social Value:
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ ที่จะมุ่งไปสู่ธุรกิจปิโตรเคมีและนวัตกรรม และการสนับสนุนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

Zero Case of Non-Compliance
and Fraud Incidents:
ปราศจากการฝ่าฝืนกฎหมาย และกฎระเบียบขององค์กร 

Strengthen Community Engagement:
รักษาความผูกพันของชุมชนมาก
กว่าร้อยละ 90

Good Governance Recognition:
เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านบรรษัทภิบาลที่ดี

Nature-based Solution: สนับสนุนการดำเนินงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ผ่านโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก

 

Update : กุมภาพันธ์ 2567