การจัดการความเสิี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กลุ่มไทยออยล์ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง และใช้กรอบการควบคุมตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และ ISO 31000 ปัจจุบัน นโยบายการบริหารจัดการที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้รับการถ่ายทอดผ่าน คู่มือการบริหารความเสี่ยงและจัดการผ่านระบบฐานข้อมูลความเสี่ยง(Risk Management Information System: RMIS)

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มไทยออยล์ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้าน

คณะกรรมการแต่ละคณะจะมีบทบาทหน้าที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีการดำเนินการอย่างครบถ้วนในทุกๆ กิจกรรมหลัก รวมทั้งมีการดำเนินการพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกันและเชื่อมโยงกันในทุกบริษัทของกลุ่มไทยออยล์

ความเสี่ยงของกลุ่มไทยออยล์แบ่งออกเป็น  5 ด้าน ประกอบด้วย

• Business and Strategy
• Commercial and Marketing
• Corporate Affair
• Financial
• Operation