กลยุทธ์ด้านภาษี

กลยุทธ์ด้านภาษี

  นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้กลุ่มไทยออยล์มีการจัดทำและบริหารการจัดการด้านภาษีที่เหมาะสมและยั่งยืน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทุกประเทศที่บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ได้ลงทุนและดำเนินกิจการอยู่ มีการวางแผนทิศทางและวิธีการด้านภาษีให้สอดคล้องกันในกลุ่มไทยออยล์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ที่ตั้งอยู่ในทุกประเทศมีนโยบายทางภาษีที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มไทยออยล์ ตลอดจนการจัดการทางภาษีอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มไทยออยล์และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายด้านภาษีของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยหลักการที่สำคัญ 4 ประการ

1. จรรยาบรรณทางภาษีอากร: 

กลุ่มไทยออยล์มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายทางความยั่งยืน เพื่อเป็นผู้นำทางด้านภาษี เติบโตทางภาษีอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์ต่อสังคม

  •   • บริหารจัดการด้านภาษีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดทางด้านภาษีแก่กลุ่มไทยออยล์และผู้มีส่วนได้เสียโดยปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มไทยออยล์ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับการปกป้องมูลค่าของผู้มีส่วนได้เสียและรักษาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง
  •   • นำส่งภาษีอากรภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
  •   • กำหนดนโยบายราคากลุ่ม (Transfer Pricing) เพื่อให้ธุรกรรมระหว่างกันเป็นไปตามหลักการ Arm’s Length เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และสอดคล้องกับหน้าที่งานที่ทำและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  •   • ไม่โอนย้ายรายได้ไปยังประเทศที่เก็บภาษีในอัตราต่ำ หรือวางโครงสร้างทางภาษีโดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงวางแผนใช้ความแตกต่างของโครงสร้างภาษีระหว่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
  •   • ไม่ใช้ประเทศที่ปลอดภาษีหรือที่เรียกว่า Tax Haven เพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงภาษี

2. การวางแผนภาษีสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการค้า: 

กลุ่มไทยออยล์ได้กำหนดนโยบายภาษีที่มีหลักการ โปร่งใส และยั่งยืนในระยะยาว โดยให้มีการพิจารณาผลกระทบทางภาษีสำหรับโครงการลงทุนหรือเมื่อมีธุรกรรมใหม่โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภาษีของบริษัทเพื่อให้โครงการหรือธุรกรรมใหม่นั้น สอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ให้พิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือมาตรการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. การบริหารความเสี่ยงทางภาษี:  

กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้มีการระบุ ประเมิน บริหารความเสี่ยงทางภาษี และรายงานให้ผู้บริหารทราบ รวมทั้งการจัดการด้านภาษีต่างๆต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับ โดยทบมทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ได้ถูกจัดการอย่างทันท่วงที 

4. ความโปร่งใสด้านภาษี:  

นำส่งข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยราชการได้ตรงเวลา และเพิ่มความโปร่งใสในการจัดการด้านภาษีอากรของกลุ่มไทยออยล์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาษี

 

รายงานภาษี

เพื่อสนับสนุนค่านิยมองค์กรของเรา และการนำนโยบายภาษีมาปรับใช้เป็นก้าวแรกสู่ความโปร่งใสและการกำกับดูแลที่ดียิ่งขึ้น รายชื่อและกลุ่มประเทศของหน่วยงานกลุ่มไทยออยล์ที่ดำเนินธุรกิจในปี 2022 พร้อมกิจกรรมหลัก จำนวนพนักงาน รายได้ กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และภาษีเงินได้ที่ชำระในแต่ละประเทศ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราภาษีที่แท้จริง ได้ที่แบบฟอร์ม 56-1 One Report ประจำปี 2565 หน้า 320