กลยุทธ์ด้านภาษี

กลยุทธ์ด้านภาษี

  นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้กลุ่มไทยออยล์มีการจัดทำและบริหารการจัดการด้านภาษีที่เหมาะสมและยั่งยืน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทุกประเทศที่บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ได้ลงทุนและดำเนินกิจการอยู่ มีการวางแผนทิศทางและวิธีการด้านภาษีให้สอดคล้องกันในกลุ่มไทยออยล์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ที่ตั้งอยู่ในทุกประเทศมีนโยบายทางภาษีที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มไทยออยล์ ตลอดจนการจัดการทางภาษีอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มไทยออยล์และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายด้านภาษีของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยหลักการที่สำคัญ 4 ประการ

1. จรรยาบรรณทางภาษีอากร: 

กลุ่มไทยออยล์มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายทางความยั่งยืน เพื่อเป็นผู้นำทางด้านภาษี เติบโตทางภาษีอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์ต่อสังคม

  •   • บริหารจัดการด้านภาษีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดทางด้านภาษีแก่กลุ่มไทยออยล์และผู้มีส่วนได้เสียโดยปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มไทยออยล์ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับการปกป้องมูลค่าของผู้มีส่วนได้เสียและรักษาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง
  •   • นำส่งภาษีอากรภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
  •   • กำหนดนโยบายราคากลุ่ม (Transfer Pricing) เพื่อให้ธุรกรรมระหว่างกันเป็นไปตามหลักการ Arm’s Length เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และสอดคล้องกับหน้าที่งานที่ทำและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  •   • ไม่โอนย้ายรายได้ไปยังประเทศที่เก็บภาษีในอัตราต่ำ หรือวางโครงสร้างทางภาษีโดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงวางแผนใช้ความแตกต่างของโครงสร้างภาษีระหว่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
  •   • ไม่ใช้ประเทศที่ปลอดภาษีหรือที่เรียกว่า Tax Haven เพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงภาษี

2. การวางแผนภาษีสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการค้า: 

กลุ่มไทยออยล์ได้กำหนดนโยบายภาษีที่มีหลักการ โปร่งใส และยั่งยืนในระยะยาว โดยให้มีการพิจารณาผลกระทบทางภาษีสำหรับโครงการลงทุนหรือเมื่อมีธุรกรรมใหม่โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภาษีของบริษัทเพื่อให้โครงการหรือธุรกรรมใหม่นั้น สอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ให้พิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือมาตรการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. การบริหารความเสี่ยงทางภาษี:  

กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้มีการระบุ ประเมิน บริหารความเสี่ยงทางภาษี และรายงานให้ผู้บริหารทราบ รวมทั้งการจัดการด้านภาษีต่างๆต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับ โดยทบมทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ได้ถูกจัดการอย่างทันท่วงที 

4. ความโปร่งใสด้านภาษี:  

นำส่งข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยราชการได้ตรงเวลา และเพิ่มความโปร่งใสในการจัดการด้านภาษีอากรของกลุ่มไทยออยล์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาษี

รายงานภาษี

เพื่อสนับสนุนค่านิยมองค์กรของเรา และการนำนโยบายภาษีมาปรับใช้เป็นก้าวแรกสู่ความโปร่งใสและการกำกับดูแลที่ดียิ่งขึ้น รายชื่อและกลุ่มประเทศของหน่วยงานกลุ่มไทยออยล์ที่ดำเนินธุรกิจในปี 2567 พร้อมกิจกรรมหลัก จำนวนพนักงาน รายได้ กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และภาษีเงินได้ที่ชำระในแต่ละประเทศ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

รายงานภาษี ('000 บาท) 

จำนวนพนักงาน

(FTE)

 

ประเทศ รายได้ กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
(ปีปัจจุบัน)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ที่ชำระ
ประเทศไทย  460,064,136.18  46,660,784.12   429,146.47  4,648,987.81 (9,412,209.00) 2,320
ประเทศอื่น   7,881,576.51  673,488.24   2,180.04  22,734.25  (56,154.06)  77
รวม 467,945,712.69 47,334,272.36 431,326.51 4,671,722.06 (9,468,363.07) 2,397

หน่วยงานและกิจกรรมทางธุรกิจตามสถานที่ตั้ง

ประเทศไทย กิจกรรมทางธุรกิจหลัก
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด, บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด, บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด, บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด, บริษัท ท็อปเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด, บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด, บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด, บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, บริษัท ไทยออยล์ ศุนย์บริหารเงิน จำกัด, บริษัท ท็อป เวนเจอร์ส จำกัด, บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด การผลิต, การบริหารงาน, การบริหารจัดการหรือบริการสนับสนุน, การซื้อขาย, การถือหุ้นหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ, การบริหารเงินภายในกลุ่มบริษัท
ประเทศอื่น Main Business Activities
TOP Solvent (Vietnam) LLC, PT.Tirta Surya  Raya, TOP Ventures Hong Kong Limited, TOP Ventures America LLC, PT TOP Investment Indonesia, JSKem Private Limited, TOPNEXT India Private Limited การซื้อขาย, การถือหุ้นหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ