ลักษณะของธุรกิจ

บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด (LABIX)

บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตสาร LAB (Linear Alkyl Benzene) รายแรกของประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตครบวงจรที่สุดรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสาร LAB เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สาร LAB ถือเป็นนวัตกรรมล่าสุดของเครือไทยออยล์ ที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ ไตรมาส 1 พ.ศ. 2559
ประเภทธุรกิจ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ LAB และผลิตภัณฑ์ร่วมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ผลิตภัณฑ์ สาร LAB (Linear Alkyl Benzene)
กำลังการผลิต 120,000 ตันต่อปี
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด      ร้อยละ 75
บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี จำกัด   ร้อยละ 25

กระบวนการผลิตของ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด


     กระบวนการผลิตสาร Linear Alkyl Benzene (LAB) ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดจาก Universal Oil Product Company Limited (UOP) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งในหน่วยผลิตสาร LAB สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ หน่วยการเตรียมสารตั้งต้น n - Paraffin และหน่วยผลิตสาร LAB

  •      หน่วยการเตรียมสารตั้งต้น n - Paraffin  ประกอบด้วยหน่วยผลิตย่อย 3 หน่วย ได้แก่ หน่วย Kerosene Prefractionation ซึ่งทำหน้าที่แยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนระหว่าง (C9) - (C14+) ที่มีจุดเดือดระหว่าง 150 - 250 องศาเซลเซียส โดยใช้หอกลั่นแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีขนาดความยาวโมเลกุลอยู่ในช่วง C10 - C13 จากนั้น จึงนำส่งเข้าสู่หน่วย UOP Unionfining Process ซึ่งทำหน้าที่กำจัดสารปนเปื้อนประเภทกำมะถัน ไนโตรเจนและออกซิเจนออกจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีความยาวโมเลกุลระหว่าง C10 - C13 ด้วยกระบวนการ Hydrotreating เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และขั้นตอนสุดท้าย คือ การส่งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนดังกล่าวเข้าสู่หน่วย UOP Molex Process ซึ่งทำหน้าที่แยกโครงสร้างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีความยาวโมเลกุลระหว่าง C10 - C13 ที่มีความบริสุทธิ์ออกจากโมเลกุลรูปร่างอื่นๆ ให้เป็น n - Paraffin (Normal Paraffin) เพื่อใช้ในการผลิตสาร LAB ต่อไป สำหรับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีขนาดโมเลกุลเบากว่า C10 (Light Kerosene) และหนักกว่า C13 (Heavy Kerosene) จะนำส่งกลับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยรวมเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันก๊าดต่อไป (Blended Kerosene)
  •  
  •      หน่วยผลิตสาร LAB ประกอบด้วยหน่วยผลิตย่อย 3 หน่วย ได้แก่ หน่วย UOP Pacol Process with UOP DeFine Process ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยน n - Paraffin ให้เป็นสารโอเลฟินส์ด้วยปฏิกิริยา Dehydrogenation ทำให้เกิดเป็นสาร mono - Olefins และ di - Olefin โดยมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ ไฮโดรเจน จากนั้น จึงส่ง di - Olefin ไปยังหน่วย UOP DeFine Process เพื่อเปลี่ยน di - Olefin ให้เป็น mono - Olefins ด้วยปฏิกิริยา Hydrogenation ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพของ mono - Olefins ก่อนส่งเข้าสู่หน่วย UOP PEP Process ที่มีหน้าที่แยก mono - Olefins ออกจากโมเลกุลที่มีน้ำหนักมาก เพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ โดยมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ PEP Aromatics เมื่อได้
    mono - Olefins แล้ว จะส่งต่อไปยังหน่วย Detal - Plus ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยน mono - Olefins ที่มีความบริสุทธิ์ด้วยปฏิกิริยา Alkylation กับ
    สารเบนซีน เพื่อผลิตสาร LAB โดยมีผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ คือ Heavy Alkyl Benzene (HAB)
  •  
  •      ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตของบริษัท ลาบิกซ์ จำกัด ได้แก่ สาร LAB ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตสารซักล้าง