ลักษณะของธุรกิจ

บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด (LABIX)

บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตสาร LAB (Linear Alkyl Benzene) รายแรกของประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตครบวงจรที่สุดรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสาร LAB เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สาร LAB ถือเป็นนวัตกรรมล่าสุดของเครือไทยออยล์ ที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ ไตรมาส 1 พ.ศ. 2559
ประเภทธุรกิจ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ LAB และผลิตภัณฑ์ร่วมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ผลิตภัณฑ์ สาร LAB (Linear Alkyl Benzene)
กำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี
โครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด      ร้อยละ 75
บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด   ร้อยละ 25

กระบวนการผลิต LAB

การร่วมทุนในการบริหารจัดการธุรกิจ LAB

          สาร LAB เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารเคมีขั้นปลาย (Downstream Fine Chemical Product) ในกลุ่มสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีลักษณะการตลาดเฉพาะทาง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านพลังงาน ที่สั่งสมอย่างยาวนานของเครือไทยออยล์ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด จึงได้ร่วมมือกับบริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านการตลาด LAB เป็นอย่างดีสามารถเสริมสร้างจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงร่วมกันจัดตั้งบริษัท ลาบิกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ในการบริหารจัดการธุรกิจ LAB โดย บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด และ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 และ 25 ตามลำดับ