ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด (TES)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 – 2299 – 0000
038 - 408 - 500, 038 - 359 - 000
โทรสาร : 038 - 359 - 018
เลขทะเบียนบริษัท 0105550078006
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
ทุนจดทะเบียน 40,000,000
ชนิดของหุ้น สามัญ
จำนวนหุ้น (จำหน่ายแล้ว) 4,000,000
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 100