นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

"การจัดหาพัสดุและบริการ... หนึ่งกระบวนการสำคัญ
ที่สนับสนุนด้านความยั่งยืนในการดำเนินกิจการกลุ่มไทยออยล์
ด้วยความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้หลักการ แนวปฏิบัติ
ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มอย่างได้มาตรฐานสากล"

นโยบายการจัดหาพัสดุและบริการ การจัดหาพัสดุและบริการเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินกิจการ ของกลุ่มไทยออยล์ ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการจัดหาพัสดุและบริการ อย่างมีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กรอบการบริหารจัดการงาน ที่มีหลักการแนวปฏิบัติรองรับสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มไทยออยล์ อย่างมีมาตรฐานเทียบเคียงได้ในระดับสากล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้กำหนดนโยบายการจัดหาพัสดุ และบริการเครือไทยออยล์ มีสาระสำคัญดังนี้

1. จัดหาพัสดุและบริการตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในด้านของคุณภาพ ราคา ปริมาณ การให้บริการและความรวดเร็วในการตอบสนอง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบทั้งในมิติของด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. จัดหาพัสดุและบริการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

3. จัดหาพัสดุและบริการโดยไม่เอาเปรียบผู้ค้า ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพออย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงมีข่องทางเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ค้า

4. ให้ความร่วมมือในการจัดหาพัสดุและบริการร่วมกับกลุ่ม ปตท. เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม ปตท.

5. คำนึงถึงการจัดหาพัสดุและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำสู่ความยั่งยืนด้านการจัดหา (Refining the Future, Sustaining Procurement)

ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติภายใต้นโยบาย และ กรอบการบริหารจัดการการจัดหาพัสดุและบริการอย่างเคร่งครัด