สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

กลุ่มไทยออยล์มุ่งเน้นการพัฒนาการดำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ไทยออยล์ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใสผ่านการรายงานและการติดตามตรวจสอบความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) ไทยออยล์ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในระยะยาวของ 3 เรื่องสำคัญ (material issue) ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรสูงที่สุดและสามารถสร้างคุณค่าต่อองค์กรในระยะยาว ดังนี้

 

 • เรื่องสำคัญ
 •  
 • การบริหารจัดการ
 • ศักยภาพของบุคคลากร
 • ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 •  
 • ความปลอดภัย
 •  
 • คุณค่าต่อองค์กรในระยะยาว
 •  

 

 

 •  

 

 • เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการผลิต ไทยออยล์จึงมุ่งพัฒนาพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ามกลางโอกาสทางธุรกิจ
 •  
 • การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ไทยออยล์มุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างความไว้วางใจต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เป้าหมายในระยะยาว

 

 •  
 •  

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านบุคลากร ไม่ต่ำกว่า 85% 

 •  

 

 • ก้าวสู่กลุ่มธุรกิจชั้นนำที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นเลิศ (First Quartile Performance)
 •  
 • อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวมของพนักงานและผู้รับเหมา น้อยกว่า 0.60 กรณี ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน 
 • ปีเป้าหมาย
 • 2564
 • 2563
 • 2563
 • ผลการดำเนินงานในปี 2559

 

 •  
 • ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านบุคลากร 82.51 % 

 

 

 • ดัชนีการใช้พลังงาน (EII) 80.7 จุด
 •  
 •  

 

 • อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวมของพนักงานและผู้รับเหมา 0.53 กรณี ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน
 •  

ปี 2559 ไทยออยล์มีเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามประเด็นที่สำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

ด้านสังคม

ประเด็น

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

ปีเป้าหมาย

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (%)

97.98%

>80%

2559

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวม
ของพนักงานและผู้รับเหมา (กรณี
ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน)

0.53

<0.80

2559

การเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคคลากร

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านบุคลากร(%)

82.51%

>79%

2559

ด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็น

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

ปีเป้าหมาย

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ดัชนีการใช้พลังงาน (EII)*

80.7

<81.7

2559

การฝังกลบของเสีย

ปริมาณของเสียที่นำไปฝังกลบ (ตัน)

185

Zero

2563

การหกรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมี

กรณีการรั่วไหลของน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปอย่างมีนัยสำคัญ

0

0

2559

* หมายเหตุ : ค่าดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่รายงานครอบคลุมเฉพาะบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด