สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

กลุ่มไทยออยล์มุ่งเน้นการพัฒนาการดำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มไทยออยล์ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใสผ่านการรายงานและการติดตามตรวจสอบความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) ไทยออยล์ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในระยะยาวของ 3 เรื่องสำคัญ (Material issue) ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรสูงที่สุดและสามารถสร้างคุณค่าต่อองค์กรในระยะยาว ดังนี้

 

  • เรื่องสำคัญ
การบริหารจัดการบุคลากรองค์กร การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
  • สุขภาพและความปลอดภัย
 คุณค่าต่อองค์กรในระยะยาว  ด้วยกลยุทธ์ของกลุ่มไทยออยล์ที่มุ่งเน้นการขยายตัวทางธุรกิจจากธุรกิจปิโตรเลียมสู่ธุรกิจอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเร่งเตรียมกำลังคนที่มีศักยภาพให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในปัจจุบันและธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ามกลางโอกาสทางธุรกิจและขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนได้เสียสูง อันเห็นได้จากการเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคม นักลงทุน และหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ที่มีความคาดหวังต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ กลุ่มไทยออยล์จึงให้ความสำคัญต่อการตอบสนองต่อทิศทางธุรกิจในอนาคตที่ต้องมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดและสังคมคาร์บอนต่ำ การปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกำหนดกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมและตั้งเป้าหมายระยะยาวให้สอดคล้องกับประเทศ   กลุ่มไทยออยล์มุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องด้วย กลุ่มไทยออยล์อยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตตามแผนงานธุรกิจ เช่น โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีอุบัติการณ์ร้ายแรงจนเป็นเหตุให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างความไว้วางใจต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
 เป้าหมายในระยะยาว   ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพบุคลากร (Human Capital Index: HCI) ไม่ต่ำกว่า 85 คะแนน

• ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี 2603

• สถิติความปลอดภัย อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (TRIR) ของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด (พนักงานและผู้รับเหมา) น้อยกว่า 0.10  รายต่อล้านชั่วโมงการทำงาน ภายในปี 2567

• วุฒิภาวะด้านความปลอดภัย (Maturity Level) อยู่ที่ระดับ 4.5 ภายในปี 2573 

 ผลการดำเนินงานในปี 2565   ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพบุคลากร (Human Capital Index: HCI) อยู่ที่ 80 คะแนน  ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 และ 2 อยู่ที่ 3,264,005 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า   สถิติความปลอดภัย อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (TRIR) ของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด (พนักงานและผู้รับเหมา) อยู่ในกลุ่มผู้นำ 10% แรกของกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ (IOGP) 
 เป้าหมายปี 2565   ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพบุคลากร (Human Capital Index: HCI) อยู่ที่ 79 คะแนน   การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 และ 2 ไม่เกิน 3,530,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า   สถิติความปลอดภัย อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (TRIR) ของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด (พนักงานและผู้รับเหมา) อยู่ในกลุ่มผู้นำ 10% แรกของกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ (IOGP)