สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

กลุ่มไทยออยล์มุ่งเน้นการพัฒนาการดำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ไทยออยล์ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใสผ่านการรายงานและการติดตามตรวจสอบความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) ไทยออยล์ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในระยะยาวของ 3 เรื่องสำคัญ (material issue) ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรสูงที่สุดและสามารถสร้างคุณค่าต่อองค์กรในระยะยาว ดังนี้

 

  • เรื่องสำคัญ
การบริหารจัดการศักยภาพ  ของบุคคลากร ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • ความปลอดภัย
 คุณค่าต่อองค์กรในระยะยาว   
 
  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการผลิตไทยออยล์จึงมุ่งพัฒนาพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ามกลางโอกาสทางธุรกิจ
  
 
  การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  
 
  ไทยออยล์มุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านควาปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างความไว้วางใจต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 เป้าหมายในระยะยาว   
 
  ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านบุคลากร ไม่ต่ำกว่า 79%
  
 
  ก้าวสู่กลุ่มธุรกิจชั้นนำที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นเลิศ(First Quartile Performance)
  
 
  อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวมของพนักงานและผู้รับเหมา น้อยกว่า 0.60 กรณี ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน
 ปีเป้าหมาย 2565 2563 2563
 ผลการดำเนินงานในปี 2560   
 
  ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านบุคลากร 90.84 %
  
 
  ดัชนีการใช้พลังงาน (EII) 83.2 จุด
  
 
  อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวมของพนักงานและผู้รับเหมา 0.17 กรณี ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน

ปี 2560 ไทยออยล์มีเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามประเด็นที่สำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

ด้านสังคม

ประเด็น

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

ปีเป้าหมาย

 การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (%)

93.5%

>85%

2560

 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

  อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวมของพนักงานและผู้รับเหมา (กรณี
ต่อ หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน)

0.17

<0.80

2560

 การเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากร

  ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านบุคลากร(%)

90.84%

>81%

2560

ด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็น

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

ปีเป้าหมาย

 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

 ดัชนีการใช้พลังงาน (EII)*

83.2

<84.1

2560

 การฝังกลบของเสีย

 ปริมาณของเสียที่นำไปฝังกลบ (ตัน)

119

Zero

2563

 การหกรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมี

 กรณีการรั่วไหลของน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปอย่างมีนัยสำคัญ

0

Zero

2560

* หมายเหตุ : ค่าดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่รายงานครอบคลุมเฉพาะบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด