การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มไทยออยล์เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการธุรกิจโดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อันก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

• นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ / • การตรวจสอบภายใน / • ช่องทางการร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารสูงสุดในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบ ถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ ไทยออยล์ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องและเข้มกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) กำหนด

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของหน่วยงานต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งจะคำนึงถึงความหลากหลายทางเพศ และไม่นำความแตกต่างทางเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติหรือถิ่นกำเนิดมาเป็นข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ

Board Skill Matrix

เพื่อใช้ประกอบในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ โดยไม่นำความแตกต่างของเพศ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติหรือถิ่นกำเนิดมาเป็นข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ เพื่อให้คุณสมบัติองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม (Board Skill Matrix) มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และลักษณะโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคล ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ประเด็นด้านความยั่งยืนจะถูกนำเสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานจริยธรรมในการทำงานที่ดี เพื่อให้การบริหารกิจการดำเนินไปบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย


การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท กลุ่มไทยออยล์มีการติดตามตัวชี้วัดของบริษัท ตั้งแต่ระดับกรรมการบริษัทจนถึงสายปฏิบัติงานผ่านการประชุมคณะผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไทยออยล์ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องโดยพิจารณาเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของไทยออยล์ ผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น สภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวเป็น ประจำทุกปีจากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ​ ไทยออยล์กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

1) การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

2) การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

3) การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นชอบให้บริษัทที่ปรึกษาอิสระ ได้แก่ บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด มาดำเนินกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี2560 ซึ่งจัดทำ โดย ก.ล.ต. ที่แนะนำให้มีการดำเนินการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระทุก 3 ปี ทั้งนี้เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับใช้ใน การพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

 

การบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์

เพื่อการดำเนินงานที่สอดประสานกันของไทยออยล์และบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวและการเติบโตอย่างยั่งยืน ไทยออยล์ได้กำหนดและประกาศใช้ นโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งครอลคลุม 15 นโยบายที่สำคัญ โดยถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้บริหาร ระดับจัดการ และพนักงาน

การรายงานข้อร้องเรียน

ในปี 2562 ไทยออยล์ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อขัดแย้งต่อนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด 3 เรื่อง ผ่านช่องทางการแจ้งเรื่องแจ้งเหตุร้องเรียน โดยทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการครบถ้วน และพบว่าไม่มีเรื่องใดที่จัดว่าเป็นความไม่สอดคล้อง (non-compliance) สรุปดังนี้

  • - นโยบายต่อต้านทุจริจคอร์รัปชัน

  ไม่มี

  • - นโยบายไม่กีดกันทางการค้า 

  ไม่มี

  • - สิทธิมนุษยชน 

  ไม่มี

  • - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ไม่มี

 •  
 • โดยสรุป ตลอดทั้งปี 2562 ข้อร้องเรียนทั้งหมดที่ผ่านการพิสูจน์ทราบแล้ว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยปราศจากค่าปรับหรือเงินชดเชย