คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

รายชื่อกรรมการ

 

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
กรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

IMAGES

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ
กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต
กรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
เลขานุการคณะกรรมการ

 

 

 

 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร(ซึ่งครอบคลุมบริษัทฯและบริษัทในเครือฯ)ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรบุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ ภายใต้สถาวะอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ที่มีความผันผวน รวมทั้งเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯประกอบกับการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี