หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 

 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คํานึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 90 วัน ก่อนงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคําแนะนําในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัทฯ มาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทํางานของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา

 

ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับระเบียบวาระ ที่ได้แจ้งไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุม และได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทุกวาระการประชุมผ่านบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้ในวันประชุม
 

กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบ
คําถามในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่
สําคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวส่ารสําคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อ ตลท. แล้วได้นําข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ